SFS 2018:1271 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

SFS2018-1271.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 kap. 18 § skatteförfarandelagen

(2011:1244) ska ha följande lydelse.

11 kap.
18 §
Skatteavdrag ska göras enligt en särskild skattetabell för sjukpenning

m.m., om ersättningen för arbete är sådan som avses i 11 kap. 24 §, 30 §

första stycket eller 31 § eller 15 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Första stycket gäller inte om ersättningen är omvårdnadsbidrag enligt

22 kap. socialförsäkringsbalken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för ersättning som är vårdbidrag,

om beslutet om ersättning enligt punkt 2 i övergångsbestämmelserna

till lagen (2018:1265) om ändring i socialförsäkringsbalken ska gälla.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:190, bet. 2017/18:SfU23, rskr. 2017/18:388.

SFS 2018:1271

Publicerad

den 29 juni 2018