SFS 2018:1275 Lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel

SFS2018-1275.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 3 § och 3 a kap. 2 § lagen

(2009:366) om handel med läkemedel ska ha följande lydelse.

3 kap.
3 §
2 Den som bedriver partihandel med läkemedel enligt 1 § ska

1. bedriva verksamheten i lokaler som är lämpliga för sitt ändamål,

2. till E-hälsomyndigheten lämna de uppgifter som är nödvändiga för att

myndigheten ska kunna föra statistik över partihandeln,

3. dokumentera hanteringen av läkemedlen på sådant sätt att de kan

spåras,

4. till sitt förfogande ha en sakkunnig som ska se till att kraven på läke-

medlens säkerhet och kvalitet är uppfyllda,

5. utöva särskild kontroll (egenkontroll) över partihandeln och hante-

ringen i övrigt och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egen-

kontrollprogram,

6. till öppenvårdsapoteken leverera de läkemedel som omfattas av till-

ståndet så snart det kan ske,

7. distribuera endast läkemedel som får säljas enligt 5 kap. 1 § läkeme-

delslagen (2015:315) eller som utgör prövningsläkemedel för människor,

prövningsläkemedel för djur eller tilläggsläkemedel,

8. anskaffa läkemedel endast från den som får bedriva partihandel med

läkemedel och som bedriver sådan handel i enlighet med god distributions-

sed,

9. anskaffa läkemedel från den som förmedlar humanläkemedel endast

om förmedlingen sker i enlighet med 3 a kap.,

10. leverera läkemedel endast till den som har tillstånd till partihandel

eller detaljhandel med läkemedel eller har anmält detaljhandel med vissa

receptfria läkemedel,

11. omedelbart underrätta Läkemedelsverket och i förekommande fall

innehavaren av godkännandet för försäljning av läkemedlet vid mottagande

av eller erbjudande om humanläkemedel som tillståndshavaren bedömer är

eller kan vara förfalskade,

12. från öppenvårdsapoteken ta emot läkemedel i retur enligt 3 b kap., och

13. även i övrigt följa god distributionssed.

1

Prop. 2017/18:196, bet. 2017/18:SoU29, rskr. 2017/18:417.

2

Senaste lydelse 2018:1106.

SFS 2018:1275

Publicerad

den 29 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1275

3 a kap.
2 §
3 Den som förmedlar humanläkemedel ska

1. förmedla endast sådana humanläkemedel som får säljas enligt 5 kap.

1 § läkemedelslagen (2015:315) eller som utgör prövningsläkemedel för

människor, prövningsläkemedel för djur eller tilläggsläkemedel,

2. dokumentera hanteringen av läkemedlen på sådant sätt att de kan

spåras,

3. utöva särskild kontroll (egenkontroll),

4. omedelbart underrätta Läkemedelsverket och i förekommande fall

innehavaren av godkännandet för försäljning av läkemedlet om de läke-

medel som förmedlaren tar emot eller erbjuds är eller bedöms vara för-

falskade, och

5. även i övrigt följa god distributionssed.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

3

Senaste lydelse 2015:323.