SFS 2018:1276 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2018-1276.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400)

dels att 30 kap. 25 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 30 kap. 25 a § ska lyda ⬝Sekretessbrytande

bestämmelser⬝,

dels att det ska införas en ny paragraf, 30 kap. 25 b §, av följande lydelse.

30 kap.
25 §
Om ett landsting eller en kommun som inte ingår i ett landsting i sam-

band med sådana överläggningar som avses i 9 och 13 §§ lagen (2002:160)

om läkemedelsförmåner m.m. får en uppgift från Tandvårds- och läkeme-

delsförmånsverket som är sekretessreglerad enligt 23 § första stycket 1, blir

sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos landstinget eller

kommunen.

Om ett landsting eller en kommun som inte ingår i ett landsting får en

uppgift från Läkemedelsverket som förekommer i ett ärende om klinisk

läkemedelsprövning på människor och som är sekretessreglerad enligt 23 §,

blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos landstinget

eller kommunen.

Sekretessen gäller dock inte om det finns en primär sekretessbestämmelse

till skydd för samma intresse som är tillämplig på uppgiften hos den mottag-

ande myndigheten.

25

b § Sekretessen enligt 23 § hindrar inte att en uppgift lämnas ut till en

biobank som inrättats i enskild verksamhet i enlighet med vad som före-

skrivs i läkemedelsförordningen (2015:458).

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:196, bet. 2017/18:SoU29, rskr. 2017/18:417.

SFS 2018:1276

Publicerad

den 29 juni 2018