SFS 2018:1277 Lag om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling

SFS2018-1277.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om elektroniska fakturor til följd av offentlig

upphandling
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande.

1 § I denna lag finns bestämmelser om elektroniska fakturor som utfärdas

till följd av offentlig upphandling enligt lagen (2011:1029) om upphandling

på försvars- och säkerhetsområdet, lagen (2016:1145) om offentlig upp-

handling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna

eller lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner.

Bestämmelser om faktureringsskyldighet och en fakturas innehåll finns i

mervärdesskattelagen (1994:200).

2 § Med elektroniska fakturor avses i denna lag fakturor som utfärdas,

översänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format som gör det

möjligt att behandla dem automatiskt och elektroniskt.

3 § Bestämmelserna i denna lag ska inte tillämpas i de fall användande av

elektronisk faktura skulle innebära risk för

1. röjande av uppgifter som omfattas av sekretess, eller

2. skada i övrigt för säkerhetskänslig verksamhet.

4 § De fakturor som en leverantör utfärdar till en upphandlande myndighet

eller enhet ska vara elektroniska fakturor som överensstämmer med den

europeiska standard för elektronisk fakturering som Europeiska kom-

missionen har hänvisat till i Europeiska unionens officiella tidning.

Trots första stycket får leverantören och den upphandlande myndigheten

eller enheten ingå avtal om att en annan standard för elektronisk fakturering

ska användas.

5 § Upphandlande myndigheter och enheter är skyldiga att ta emot och

behandla fakturor som överensstämmer med den europeiska standarden för

elektronisk fakturering.

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om strukturerade elektroniska format och övriga

former för elektroniskt översändande av fakturor.

1

Prop. 2017/18:153, bet. 2017/18:FiU40, rskr. 2017/18:397.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/55/EU av den 16 april 2014 om elektronisk

fakturering vid offentlig upphandling, i den ursprungliga lydelsen. Se även Europaparlamentets

och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande

beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster.

SFS 2018:1277

Publicerad

den 29 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1277

7 § Den myndighet som regeringen bestämmer får besluta att förelägga en

leverantör att se till att de fakturor som leverantören utfärdar och som

omfattas av bestämmelserna i denna lag överensstämmer med den euro-

peiska standarden för elektronisk fakturering.

Första stycket tillämpas inte om det finns ett sådant avtal som avses i 4 §

andra stycket.

Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

8 § Beslut om vitesföreläggande enligt 7 § får överklagas till allmän för-

valtningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammar-

rätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

2. Bestämmelserna i 4 och 7 §§ gäller inte fakturor som har utfärdats till

följd av offentliga upphandlingar som påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

MAGDALENA ANDERSSON

(Finansdepartementet)