SFS 2018:1280 Lag om ändring i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor

SFS2018-1280.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1985:367) om internationel a

faderskapsfrågor
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1985:367) om

internationella faderskapsfrågor

dels att nuvarande 10 a § ska betecknas 10 b §,

dels att 1, 4 och 5 §§ och den nya 10 b § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 3 a, 5 a, 5 b och 10 a §§, av

följande lydelse.

1 §2 Denna lag gäller frågor om faderskap till barn i internationella

förhållanden.

I lagen finns också bestämmelser om föräldraskap enligt 1 kap. 9 §

föräldrabalken i internationella förhållanden.

I förhållande till Danmark, Finland, Island och Norge gäller lagen

(1979:1001) om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden i stället för

7–10 b §§.

3 a § Ett faderskap kan också fastställas genom bekräftelse av faderskapet

under medverkan av en svensk socialnämnd om

1. barnet har sin hemvist utomlands,

2. fastställelsen avser en man som har sin hemvist i Sverige,

3. det påstås att barnet har tillkommit med mannens spermier, och

4. barnet i hemvistlandet inte har några andra rättsliga föräldrar än

mannen och hans make, registrerade partner eller sambo.

Ett ärende enligt första stycket handläggs av socialnämnden i den

kommun där mannen är folkbokförd.

I fråga om fastställande av faderskap enligt första stycket tillämpas svensk

lag.

4 § Mål om faderskap får tas upp av svensk domstol om

1. barnet har sin hemvist i Sverige,

2. talan förs mot en man som har sin hemvist i Sverige eller mot flera män

som alla har sin hemvist här, eller

3. det i andra fall med hänsyn till barnets, moderns eller mannens

anknytning till Sverige finns särskilda skäl att målet prövas här i landet.

Om det sedan talan har väckts inträffar en ändring av de omständigheter

som grundar svensk domstols behörighet enligt första stycket, upphör inte

domstolens behörighet.

1

Prop. 2017/18:155, bet. 2017/18:SoU20, rskr. 2017/18:368.

2

Senaste lydelse 2005:444.

SFS 2018:1280

Publicerad

den 29 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1280

I 5 a § finns ytterligare en bestämmelse om svensk domstols behörighet.

5 § En talan vid svensk domstol om fastställande av faderskap eller om

hävande av ett faderskap som gäller enligt 2 § ska prövas enligt lagen i den

stat där barnet har sin hemvist när målet avgörs i första instans.

En talan om fastställande av faderskap för ett barn som har sin hemvist

utomlands ska dock alltid prövas enligt svensk lag om

1. fastställelsen avser en man som har sin hemvist i Sverige,

2. det påstås att barnet har tillkommit med mannens spermier, och

3. barnet i hemvistlandet inte har några andra rättsliga föräldrar än

mannen och hans make, registrerade partner eller sambo.

Frågan om huruvida ett faderskap som gäller enligt 2 § ska anses hävt

genom en fastställelse av att en annan man är barnets far bedöms enligt

samma lag som har tillämpats vid fastställelsen.

5 a § Om det har väckts en talan som enligt 5 § andra stycket alltid ska

prövas enligt svensk lag, får, om en annan man ska anses som barnets far

enligt 1 kap. 1 § föräldrabalken, en talan om hävande av faderskapet för den

mannen tas upp i svensk domstol. Målen ska i så fall handläggas i samma

rättegång. Även talan om hävande av faderskapet ska prövas enligt svensk

lag.

Målet om hävande av faderskap ska avskrivas om målet om fastställande

av faderskap avslutas genom ett beslut om avvisning eller avskrivning.

Om både talan om hävande av faderskap och talan om fastställande av

faderskap bifalls och den förstnämnda frågan överklagas, ska den högre

rätten pröva också den andra frågan, även om den frågan inte har

överklagats.

5 b § I fall som avses i 5 § andra stycket och 5 a § första stycket får barnets

talan föras av socialnämnden i den kommun där mannen som fastställelsen

avser är folkbokförd.

10 a § Om det pågår en rättegång om faderskapet till ett barn utomlands,

får en svensk socialnämnd inte godkänna en bekräftelse av faderskapet.

10 b §3 Det som sägs i 7, 8, 10 och 10 a §§ om faderskap gäller även

föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Magdalena Wikstrand Danelius

(Justitiedepartementet)

3

Senaste lydelse av tidigare 10 a § 2005:444.