SFS 2018:1281 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

SFS2018-1281.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen (2001:453)

dels att 6 kap. 12 och 13 §§ och 10 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 6 kap. 12 a §, av följande lydelse.

6 kap.
12 §
2 Ett barn med hemvist utomlands får inte utan socialnämndens med-

givande tas emot av någon i syfte att adopteras. Medgivandet ska ha lämnats

innan barnet lämnar det land där barnet har sin hemvist.

Ett medgivande får lämnas om sökanden är lämpad att adoptera. Om bar-

net är känt, ska sökandens lämplighet prövas i förhållande till det enskilda

barnet och adoptionen ska även i övrigt kunna antas vara till barnets bästa.

Socialnämnden ska göra en samlad bedömning av sökandens lämplighet.

Vid bedömningen ska särskilt beaktas

�

sökandens kunskaper och insikter om adoptivbarn och deras behov och

den planerade adoptionens innebörd,

�

sökandens personliga egenskaper och sociala nätverk,

�

sökandens ålder och hälsotillstånd, och

�

stabiliteten i relationen, om medgivande söks av makar eller sambor.

Innan ett medgivande lämnas ska sökanden ha deltagit i en av kommunen

anvisad föräldrautbildning inför adoption. Om sökanden har adopterat barn

från utlandet tidigare, får medgivande lämnas även om han eller hon inte har

deltagit i föräldrautbildning.

12 a § Ett medgivande enligt 12 § upphör att gälla om inte barnet har tagits

emot i sökandens vård inom tre år från det att medgivandet lämnades.

13 § Den eller de som vill adoptera är skyldiga att anmäla till social-

nämnden om deras omständigheter ändras mer väsentligt under den tid med-

givandet gäller. Om ett barn inte har föreslagits för adoption inom två år från

det att medgivandet lämnades, ska socialnämnden, om det inte är obehövligt,

kontrollera om omständigheterna har ändrats.

Medgivandet ska återkallas, om förutsättningarna för det inte längre finns.

Medgivandet kan återkallas även när barnet har tagits emot av den eller dem

som vill adoptera, om en fortsatt vistelse hos dem inte vore förenlig med

barnets bästa.

1

Prop. 2017/18:121, bet. 2017/18:CU14, rskr. 2017/18:372.

2

Senaste lydelse 2004:770.

SFS 2018:1281

Publicerad

den 29 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1281

10 kap.
5 §
3 Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får när det gäller för-

äldrabalken avse endast uppgifter som anges i följande lagrum

�

1 kap. 4 och 9 §§ föräldrabalken,

�

2 kap. 1, 4�6 och 8�9 §§ föräldrabalken, dock inte befogenhet enligt 9 §

att besluta att inte påbörja en utredning eller att lägga ner en påbörjad

utredning,

�

3 kap. 5, 6 och 8 §§ föräldrabalken,

�

4 kap. 14 § föräldrabalken,

�

6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket och 15 a § tredje stycket föräldrabalken,

�

6 kap. 13 a § föräldrabalken, dock endast åt en särskild avdelning som

består av ledamöter eller ersättare i nämnden,

�

6 kap. 15 c § tredje stycket föräldrabalken,

�

6 kap. 19 § föräldrabalken när det gäller beslut att utse utredare i mål

och ärenden om vårdnad, boende eller umgänge,

�

7 kap. 7 § föräldrabalken när det gäller godkännande av avtal om att

underhållsbidrag ska betalas för längre perioder än tre månader,

�

11 kap. 16 § andra stycket föräldrabalken.

Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte omfatta befogenhet

att meddela beslut i frågor som avses i 5 kap. 2 § denna lag eller att fullgöra

nämndens uppgifter enligt 16 kap. 18 § eller 18 kap. 19 § socialförsäkrings-

balken.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

3

Senaste lydelse 2012:132.