SFS 2018:1282 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

SFS2018-1282.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 5 § socialtjänstlagen

(2001:453) ska ha följande lydelse.

10 kap.
5 §
2 Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får när det gäller

föräldrabalken avse endast uppgifter som anges i följande lagrum

�

1 kap. 4, 9, 13 och 14 §§ föräldrabalken,

�

2 kap. 1, 4�6 och 8�9 §§ föräldrabalken, dock inte befogenhet enligt 9 §

att besluta att inte påbörja en utredning eller att lägga ner en påbörjad

utredning,

�

3 kap. 5, 6 och 8 §§ föräldrabalken,

�

4 kap. 14 § föräldrabalken,

�

6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket och 15 a § tredje stycket föräldrabalken,

�

6 kap. 13 a § föräldrabalken, dock endast åt en särskild avdelning som

består av ledamöter eller ersättare i nämnden,

�

6 kap. 15 c § tredje stycket föräldrabalken,

�

6 kap. 19 § föräldrabalken när det gäller beslut att utse utredare i mål

och ärenden om vårdnad, boende eller umgänge,

�

7 kap. 7 § föräldrabalken när det gäller godkännande av avtal om att

underhållsbidrag ska betalas för längre perioder än tre månader,

�

11 kap. 16 § andra stycket föräldrabalken.

Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte omfatta befogenhet

att meddela beslut i frågor som avses i 5 kap. 2 § denna lag eller att fullgöra

nämndens uppgifter enligt 16 kap. 18 § eller 18 kap. 19 § socialförsäkrings-

balken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

1

Prop. 2017/18:155, bet. 2017/18:SoU20, rskr. 2017/18:368, bet. 2017/18:CU14,

rskr. 2017/18:372.

2

Senaste lydelse 2018:1281.

SFS 2018:1282

Publicerad

den 29 juni 2018