SFS 2018:1285 Förordning om ändring i förordningen (2002:265) om underrättelse till Datainspektionen om vissa domar och beslut

SFS2018-1285.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2002:265) om underrättelse

til Datainspektionen om vissa domar och beslut
Utfärdad den 20 juni 2018

Regeringen föreskriver att 1 och 3 §§ förordningen (2002:265) om under-

rättelse till Datainspektionen om vissa domar och beslut ska ha följande

lydelse.

1 § När en allmän domstol har prövat en fråga om skadestånd ska en kopia

av domen sändas till Datainspektionen om prövningen gäller skadestånd

enligt

�

artikel 82 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679

av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på

behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter

och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning),

�

7 kap. 1 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s

dataskyddsförordning, eller

�

7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177).

3 §1 När en allmän domstol har prövat en fråga om ansvar för brott mot

tystnadsplikt enligt 22

§ kamerabevakningslagen (2018:1200) eller skadestånd

enligt 28

§ samma lag, ska en kopia av domen sändas till Datainspektionen.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Martina Löfstrand

(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2013:466. �ndringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena tas bort.

SFS 2018:1285

Publicerad

den 29 juni 2018