SFS 2018:1289 Lag om adoption i internationella situationer

SFS2018-1289.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om adoption i internationel a situationer
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde
1 §
Denna lag gäller frågor om adoption i internationella situationer.

Lagen gäller inte i den utsträckning något annat följer av förordningen

(1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap,

adoption och förmynderskap eller av annan lag.

Svensk domstols internationella behörighet
2 §
En ansökan om adoption får tas upp av svensk domstol, om

1. den som sökanden vill adoptera har sin hemvist i Sverige,

2. sökanden eller någon av sökandena har sin hemvist i Sverige, eller

3. det med beaktande av annan anknytning till Sverige finns särskilda skäl

till att saken prövas här.

Tillämplig lag
3 §
En ansökan om adoption prövas enligt svensk lag.

När utländska beslut erkänns i Sverige
4 §
Ett utländskt beslut om adoption som har meddelats av en domstol

eller någon annan myndighet gäller i Sverige när det har fått laga kraft, om

beslutet har meddelats eller annars gäller i

1. den stat där den som har adopterats hade sin hemvist när adoptions-

förfarandet inleddes, eller

2. den stat där adoptivföräldern eller någon av adoptivföräldrarna hade sin

hemvist när beslutet meddelades.

I 5 och 6 §§ finns bestämmelser om ytterligare förutsättningar i vissa fall

för att beslutet ska gälla.

5 § Om lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling var

tillämplig på adoptionen, krävs att adoptionen har genomförts i enlighet med

den lagen för att ett beslut som avses i 4 § ska gälla i Sverige.

Om det finns synnerliga skäl, får den myndighet som regeringen bestäm-

mer godkänna att beslutet ska gälla i Sverige trots att förutsättningarna i

första stycket inte är uppfyllda.

1

Prop. 2017/18:121, bet. 2017/18:CU14, rskr. 2017/18:372.

SFS 2018:1289

Publicerad

den 29 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1289

6 § Om den som har adopterats var svensk medborgare eller hade sin

hemvist i Sverige när adoptionsförfarandet inleddes, gäller ett beslut enligt

4 § endast om den myndighet som avses i 5 § andra stycket godkänner att

beslutet ska gälla.

7 § �ven om förutsättningarna i 4 § första stycket 1 eller 2 inte är upp-

fyllda, får den myndighet som avses i 5 § andra stycket godkänna att ett

utländskt beslut om adoption som har meddelats av en domstol eller någon

annan myndighet och som har fått laga kraft ska gälla i Sverige om det fanns

skälig anledning till att saken prövades i den andra staten.

8 § Ett utländskt beslut om adoption gäller inte i Sverige om det skulle

vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen.

9 § Ett beslut enligt 5 § andra stycket, 6 och 7 §§ får överklagas till allmän

förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Rättsverkningar av ett utländskt beslut som erkänns i Sverige
10 §
Ett utländskt beslut om adoption som gäller i Sverige har de rätts-

verkningar som anges i 4 kap. 21 och 22 §§ föräldrabalken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

2. Genom lagen upphävs lagen (1971:796) om internationella rättsför-

hållanden rörande adoption.

3. Den upphävda lagen gäller fortfarande för utländska adoptionsbeslut

som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

MORGAN JOHANSSON

(Justitiedepartementet)