SFS 2018:1290 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

SFS2018-1290.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialförsäkringsbalken
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 15 §, 11 kap. 7 §, 12 kap. 8 §

och 21 kap. 4 och 5 §§ socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

2 kap.
15 §
Med blivande adoptivförälder avses i denna balk den som efter

socialnämndens medgivande har tagit emot ett barn för stadigvarande vård

och fostran i syfte att adoptera barnet.

11 kap.
7 §
Vid tillämpning av bestämmelserna om föräldrapenningsförmåner

likställs med adoption att någon efter socialnämndens medgivande har tagit

emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i syfte att adoptera barnet.

Vid tillämpning av bestämmelserna om föräldrapenningsförmåner lik-

ställs den tidpunkt när den som adopterat ett barn har fått barnet i sin vård

med tidpunkten för ett barns födelse, dock inte vid beräkning av barnets

ålder.

12 kap.
8 §
2 Bestämmelserna om föräldrapenning gäller i tillämpliga delar också

vid adoption av barn, med följande undantag:

1. Vid adoption av den andra makens eller sambons barn lämnas föräldra-

penning inte utöver vad som skulle ha gällt om adoptionen inte hade ägt

rum.

2. Föräldrapenning i samband med föräldrautbildning enligt 6 § till den

som avser att adoptera ett barn lämnas inte före den dag då föräldern har fått

barnet i sin vård.

21 kap.
4 §
Adoptionsbidrag lämnas endast till den eller de föräldrar som har

adopterat enligt beslut av svensk domstol.

Med svensk domstols beslut likställs

1

Prop. 2017/18:121, bet. 2017/18:CU14, rskr. 2017/18:372.

2

Senaste lydelse 2013:999.

SFS 2018:1290

Publicerad

den 29 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1290

1. ett utomlands meddelat beslut om adoption som gäller i Sverige enligt

lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen

om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner, och

2. ett utomlands meddelat beslut om adoption som gäller i Sverige enligt

lagen (2018:1289) om adoption i internationella situationer.

5 § Adoptionsbidrag lämnas endast för barn som inte hade fyllt tio år när

föräldrarna fick barnet i sin vård.

Bidrag lämnas inte för adoption av en makes eller sambos barn.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Kjell Rempler

(Socialdepartementet)