SFS 2018:1293 Lag om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap

SFS2018-1293.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (2001:82) om svenskt

medborgarskap ska ha följande lydelse.

4 §2 Ett barn som inte har fyllt tolv år och som adopteras av en svensk

medborgare blir vid adoptionen svensk medborgare, om

1. barnet adopteras i Sverige, Danmark, Finland, Island eller Norge, eller

2. barnet adopteras genom ett utländskt beslut som gäller i Sverige enligt

lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen

om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner eller lagen

(2018:1289) om adoption i internationella situationer.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Wulker Roos

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:121, bet. 2017/18:CU14, rskr. 2017/18:372.

2

Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2014:481.

SFS 2018:1293

Publicerad

den 29 juni 2018