SFS 2018:1294 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

SFS2018-1294.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i utlänningslagen (2005:716)
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 3 § utlänningslagen (2005:716)

ska ha följande lydelse.

5 kap.
3 §
2 Uppehållstillstånd ska, om inte annat följer av 17–17 b §§, ges till

1. en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som

har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige,

2. ett utländskt barn som är ogift och

a) har en förälder som är bosatt i eller har beviljats uppehållstillstånd för

bosättning i Sverige, eller

b) har en förälder som är gift eller sambo med någon som är bosatt i eller

har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige,

3. ett utländskt barn som är ogift och som har adopterats eller som avses

bli adopterat av någon som vid tidpunkten för adoptionsbeslutet var och

fortfarande är bosatt i eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i

Sverige, om barnet inte omfattas av 2 och om adoptionsbeslutet

har meddelats eller avses komma att meddelas av svensk domstol,

gäller i Sverige enligt lagen (1997:191) med anledning av Sveriges

tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid

internationella adoptioner, eller

gäller i Sverige enligt lagen (2018:1289) om adoption i internationel a

situationer,

4. en utlänning som är förälder till ett ogift utländskt barn som är flykting

eller annan skyddsbehövande, om barnet vid ankomsten till Sverige var skilt

från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses

ha trätt i föräldrarnas ställe, eller om barnet lämnats ensamt efter ankomsten,

och

5. en utlänning som är förälder till ett ogift utländskt barn som är flykting

eller annan skyddsbehövande, eller en annan vuxen person som får anses ha

trätt i föräldrarnas ställe, om utlänningen befinner sig i Sverige och beslutet

om hans eller hennes asylansökan fattas i samband med beslutet om barnets

asylansökan.

När en ansökan om uppehållstillstånd grundas på ett beslut om adoption

som har meddelats av svensk domstol, ska den anknytning som har upp-

kommit genom beslutet godtas i ärendet om uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd enligt denna paragraf ska gälla minst ett år. Uppehålls-

tillstånd som beviljas ett ogift barn enligt första stycket 2 b ska gälla för

1

Prop. 2017/18:121, bet. 2017/18:CU14, rskr. 2017/18:372.

2

Senaste lydelse 2016:753.

SFS 2018:1294

Publicerad

den 29 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1294

samma tid som förälderns uppehållstillstånd. Om ett nytt tidsbegränsat

uppehållstillstånd beviljas en utlänning som med stöd av första stycket 1, 2,

4 eller 5 har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av

anknytning till en skyddsbehövande, ska det nya tillståndet gälla i minst två

år, om inte tvingande hänsyn till den nationella säkerheten eller den

allmänna ordningen kräver en kortare giltighetstid.

Under perioden 20 juli 2016–19 juli 2019 gäller de begränsningar i första

och tredje styckena som framgår av 6 § första stycket samt 7 och 8 §§ lagen

(2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehålls-

tillstånd i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Wulker Roos

(Justitiedepartementet)