SFS 2018:1295 Lag om ändring i lagen (2016:1013) om personnamn

SFS2018-1295.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:1013) om personnamn
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 och 27 §§ lagen (2016:1013) om

personnamn ska ha följande lydelse.

6 § Efter ett beslut om adoption ska adoptivbarnet ges ett nytt efternamn.

Detta gäller dock inte om en make eller sambo adopterar den andra makens

eller sambons barn eller om en domstol har beslutat enligt 8 §.

När makar eller sambor adopterar gemensamt får adoptivbarnets efter-

namn vara

1. ett efternamn som adoptivföräldrarna eller någon av dem bär,

2. ett efternamn som någon av adoptivföräldrarna har burit,

3. ett dubbelt efternamn enligt 20 § andra stycket som är bildat av efter-

namn som adoptivföräldrarna bär,

4. ett efternamn som är bildat av något av adoptivföräldrarnas förnamn

med tillägg av någon av ändelserna -son eller -dotter, eller som är bildat på

jämförligt sätt, eller

5. ett efternamn som något av adoptivföräldrarnas gemensamma barn bär.

Ett efternamn enligt andra stycket 2 får inte vara ett namn som har

förvärvats genom äktenskap, utom i det fall en adoptivförälder som avlidit

bar namnet vid sin död.

När ett adoptivbarn adopteras av en person ensam gäller andra stycket 1,

2 och 4 och tredje stycket den föräldern.

27 § En person får förvärva eller ändra förnamn genom

1. tillägg av ett eller flera namn,

2. byte av ett eller flera namn,

3. strykning av ett eller flera namn, dock inte alla, eller

4. ändring av ordningsföljden mellan två eller flera namn.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:121, bet. 2017/18:CU14, rskr. 2017/18:372.

SFS 2018:1295

Publicerad

den 29 juni 2018