SFS 2018:1296 Förordning om adoption i internationella situationer

SFS2018-1296.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om adoption i internationel a situationer
Utfärdad den 20 juni 2018

Regeringen föreskriver följande.

1 § Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd prövar frågor enligt

5 § andra stycket lagen (2018:1289) om adoption i internationella situationer.

2 § Om Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har godkänt att

ett utländskt beslut om adoption ska gälla i Sverige enligt 5 § andra stycket,

6 eller 7 § lagen (2018:1289) om adoption i internationella situationer, ska

myndigheten när beslutet har fått laga kraft underrätta

1. Skatteverket,

2. socialnämnden i den kommun där den som har adopterats är folkbok-

förd om han eller hon inte har fyllt 18 år,

3. Försäkringskassan om den som har adopterats inte har fyllt 18 år, och

4. Centrala studiestödsnämnden om den som har adopterats har fyllt 15

men inte 18 år.

Om en allmän förvaltningsdomstol efter överklagande har meddelat ett

beslut som avses i första stycket, ska domstolen lämna underrättelse enligt

vad som anges där.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2018.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1976:834) om prövning

av utländskt beslut om adoption.

3. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för utländska adoptions-

beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson

(Justitiedepartementet)

SFS 2018:1296

Publicerad

den 29 juni 2018