SFS 2018:1299 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

SFS2018-1299.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
Utfärdad den 20 juni 2018

Regeringen föreskriver att 3 kap. 6 § trafikförordningen (1998:1276) ska ha

följande lydelse.

3 kap.
6 §
1 Vid färd på väg ska fordon föras på körbana. Detta gäller dock inte

fordon för vilka enligt 1 kap. 4 § andra stycket bestämmelserna om gående

ska tillämpas. Cyklar och tvåhjuliga mopeder klass II ska vid färd på väg

föras på cykelbana om sådan finns.

Cyklande och förare av tvåhjuliga mopeder klass II får dock om särskild

försiktighet iakttas använda körbanan i stället för cykelbanan om

1. den cyklande fyllt 15 år, och

2. den högsta tillåtna hastigheten på körbanan är högst 50 kilometer i

timmen och i övrigt när det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge.

Om särskild försiktighet iakttas, får trehjuliga mopeder klass II föras på

en cykelbana med ringa trafik och tillräcklig bredd.

�r en bana avsedd för viss trafik får annan trafik förekomma på banan

endast för att korsa den.

Särskilda bestämmelser om användning av vägrenen finns i 12 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2014:1035.

SFS 2018:1299

Publicerad

den 29 juni 2018