SFS 2018:1491 Förordning om ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

SFS2018-1491.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2003:770) om statliga

myndigheters elektroniska informationsutbyte

Utfärdad den 5 juli 2018

Regeringen föreskriver att 3 och 4 §§ förordningen (2003:770) om statliga
myndigheters elektroniska informationsutbyte ska ha följande lydelse.

3 §1 Myndigheter med fler än 50 anställda ska hantera sina utgående
beställningar av varor och tjänster elektroniskt. Kravet gäller dock inte för
beställningar som

1. görs av Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk,

Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut eller Säkerhets-
polisen, eller

2. är olämpliga att hantera elektroniskt av sekretesskäl eller säkerhets-

skyddsskäl.

Myndigheten för digital förvaltning får meddela föreskrifter om han-

teringen av beställningar och om standarder eller liknande krav som ska vara
gemensamma för elektroniskt informationsutbyte i samband med beställ-
ning, leverans och fakturering av varor och tjänster. Myndigheten ska vid
utarbetande av föreskrifter beakta nationell och internationell standard.

4 §2 Myndigheten för digital förvaltning får i enskilda fall besluta om
undantag från kravet i 3 § första stycket och från föreskrifter som meddelats
med stöd av 3 § andra stycket, om det behövs i avvaktan på att en myndighet
ska kunna ansluta sig till sådana tjänster för elektroniska beställningar som
tillhandahålls av Statens servicecenter eller om det finns andra särskilda
skäl.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2018.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Johan Ndure
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:870.

2 Senaste lydelse 2012:544.

SFS

2018:1491

Publicerad
den

12 juli 2018