SFS 2018:1500 Förordning om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin

SFS2018-1500.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin

Utfärdad den 5 juli 2018

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Statens jordbruksverk, Livsmedelsverket och Sametinget får enligt
denna förordning lämna statligt stöd till företag för åtgärder inom ramen för
livsmedelsstrategin.

Stöd får lämnas i mån av tillgång på medel.

2 § Stöd enligt denna förordning får lämnas som ekonomiskt bidrag.

3 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

4 § Ord och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse
som i

1. kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014

genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssek-
torn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden
enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktions-
sätt, och

2. kommissionens förordning (EU) nr 1388/2014 av den 16 december 2014

genom vilken vissa kategorier av stöd till företag som är verksamma inom
produktion, beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter
förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

5 § Stöd som omfattas av förordning (EU) nr 702/2014 eller förordning
(EU) nr 1388/2014 får bara avse åtgärder som har påbörjats efter att ansökan
om stöd har lämnats in.

Stöd till behovsmotiverad forskning
6 §
Stöd får lämnas för studier och försöksverksamhet på djurområdet.

Stödet får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i kapitel I

samt artiklarna 21 och 31 i förordning (EU) nr 702/2014.

Stöd till ekologisk produktion, konsumtion och export
7 §
Stöd får lämnas för åtgärder som syftar till att främja produktion, kon-
sumtion och export av ekologiska livsmedel.

Stödet får endast lämnas i enlighet med

SFS

2018:1500

Publicerad
den

12 juli 2018

background image

2

SFS

1. de villkor som anges i kapitel I samt artiklarna 21, 22, 24 och 31 i för-

ordning (EU) nr 702/2014,

2. kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013

om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unio-
nens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, eller

3. kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014 om

tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssek-
torn.

Stöd till åtgärder inom vattenbruket
8 §
Stöd får lämnas för åtgärder för utveckling av svenskt vattenbruk.

Stödet får endast lämnas i enlighet med
1. de villkor som anges i kapitel I och artiklarna 30, 32�34, 36,37, 39 och

42 i förordning (EU) nr 1388/2014,

2. förordning (EU) nr 1407/2013, eller
3. förordning (EU) nr 717/2014.
Som villkor för stödet gäller att stödmottagaren följer den gemensamma

fiskeripolitikens regler under den period som stöd beviljas.

Stöd till besöksnäring och måltidsupplevelser
9 §
Stöd får lämnas för deltagande i forum för kunskapsutbyte, tävlingar
och mässor.

Stödet får endast lämnas i enlighet med
1. förordning (EU) nr 1407/2013, eller
2. förordning (EU) nr 717/2014.

Stöd till exportgodkännande av anläggningar
10 §
Stöd får lämnas för åtgärder som syftar till att underlätta processen
för godkännande av livsmedelsanläggningar och anläggningar som framstäl-
ler jordbruksprodukter för export till tredjeland.

Stödet får endast lämnas i enlighet med
1. förordning (EU) nr 1407/2013, eller
2. förordning (EU) nr 717/2014.

Stöd till samiska näringar
11 §
Stöd får lämnas för åtgärder för diversifiering och nyetablering inom
de samiska näringarna.

Stödet får endast lämnas i enlighet med
1. förordning (EU) nr 1407/2013,
2. kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013

om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unio-
nens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn, eller

3. förordning (EU) nr 717/2014.

Ansökan om stöd
12 §
En ansökan om stöd ska vara skriftlig och lämnas in till den beslu-
tande myndighet som anges i 15, 16 eller 17 §§.

13 § Ett företag som ansöker om stöd ska lämna de handlingar och uppgifter
som den beslutande myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan.

2018:1500

background image

3

SFS

14 § Om en ansökan avser stöd av mindre betydelse som omfattas av för-
ordning (EU) nr 1407/2013, förordning (EU) nr 1408/2013 eller förordning
(EU) nr 717/2014 ska den även innehålla en redogörelse för allt annat stöd

1. av mindre betydelse som företaget fått under det beskattningsår som

ansökan lämnas och de två föregående beskattningsåren, och

2. som företaget tidigare ansökt om eller beviljats och som avser samma

stödberättigande kostnader som ansökan omfattar.

Beslutande myndighet
15 §
Jordbruksverket prövar frågor om stöd enligt 6�9 §§.

16 § Jordbruksverket och Livsmedelsverket prövar, inom sina respektive
ansvarsområden, frågor om stöd enligt 10 §.

17 § Sametinget prövar frågor om stöd enligt 11 §.

Stödgivarens upplysningsskyldighet
18 §
Om en ansökan avser stöd av mindre betydelse som omfattas av för-
ordning (EU) nr 1407/2013, förordning (EU) nr 1408/2013 eller förordning
(EU) nr 717/2014 ska den beslutande myndigheten lämna de upplysningar
till stödmottagaren som framgår av artikel 6.1 i dessa förordningar.

Beslut om stöd
19 §
I beslutet om stöd ska den beslutande myndigheten ange de villkor
som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

20 § Stöd av mindre betydelse som omfattas av förordning (EU)
nr 1407/2013, förordning (EU) nr 1408/2013 eller förordning (EU)
nr 717/2014 får inte beviljas förrän den beslutande myndigheten har kon-
trollerat att det totala stödet av mindre betydelse inte överskrider de stödtak
som anges i artikel 3.2 i dessa förordningar.

21 § Stöd enligt denna förordning får inte beviljas ett företag i svårigheter.
Ett företag ska anses vara i svårigheter om det är fråga om någon av de om-
ständigheter som anges i artikel 2.14 i förordning (EU) nr 702/2014.

22 § Stöd som omfattas av förordning (EU) nr 702/2014 och som över-
stiger ett visst belopp får endast beviljas om stödmottagaren samtycker till
att uppgifter om stödet offentliggörs enligt artikel 9 i förordningen. Sådant
samtycke krävs i de fall stödet

1. överstiger ett belopp motsvarande 60 000 euro för stödmottagare som

är verksamma inom primär jordbruksproduktion, eller

2. överstiger ett belopp motsvarande 500 000 euro för stödmottagare som

är verksamma inom sektorerna för bearbetning eller saluföring av jordbruks-
produkter eller verksamheter som inte omfattas av tillämpningsområdet för
artikel 42 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

23 § Stöd som omfattas av förordning (EU) nr 1388/2014 och som över-
stiger ett belopp motsvarande 30 000 euro får endast beviljas om stödmot-
tagaren samtycker till att uppgifter om stödet offentliggörs enligt artikel 9 i
förordningen.

2018:1500

background image

4

SFS

Hinder mot att betala ut stöd
24 §
Stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är
föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissio-
nen som förklarar att ett stöd är olagligt och oförenligt med den inre mark-
naden.

25 § Den beslutande myndigheten ska besluta att ett stöd helt eller delvis
inte ska betalas ut om

1. den som har ansökt om stödet genom att lämna oriktiga uppgifter har

förorsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,

2. stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt

belopp och stödmottagaren borde ha insett detta, eller

3. ett villkor för stödet inte har följts.

Bevakning av statens rätt
26 §
Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Sametinget ska, inom sina
respektive ansvarsområden, vid domstolar och andra myndigheter och i
övrigt bevaka statens rätt mot stödmottagaren enligt denna förordning.

�&terbetalning och återkrav
27 §
En stödmottagare är återbetalningsskyldig om

1. det finns grund för det enligt 25 § 1, 2 eller 3, eller
2. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller använts för det ändamål

som det har beviljats för.

Om stödet omfattas av förordning (EU) nr 1388/2014 och det visar sig att

stödmottagaren inte följer den gemensamma fiskeripolitikens regler under
den period stödet beviljas ska stödet återbetalas i proportion till överträ-
delsens allvar.

Ränta enligt räntelagen (1975:635) ska betalas på det belopp som stöd-

mottagaren är återbetalningsskyldig för.

28 § Om stödmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 27 § ska den beslu-
tande myndigheten besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsam-
mans med ränta. Kravet eller räntan får helt eller delvis sättas ned om det
finns särskilda skäl.

Offentliggörande, rapportering och registerföring
29 §
Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring
finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens stats-
stödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska
unionens statsstödsregler.

Underlag och redovisning
30 §
En stödmottagare är skyldig att lämna de uppgifter som den beslu-
tande myndigheten behöver för att kontrollera villkor enligt denna förord-
ning och enligt beslutet om stöd, eller sådana uppgifter i övrigt som myn-
digheten behöver för att kunna utvärdera stödet.

31 § En stödmottagare är skyldig att på begäran av den beslutande myn-
digheten lämna det underlag som behövs för att Sverige ska kunna fullgöra
de skyldigheter som följer av förordning (EU) nr 702/2014, förordning (EU)

2018:1500

background image

5

SFS

nr 1388/2014, förordning (EU) nr 1407/2013, förordning (EU) nr 1408/2013
och förordning (EU) nr 717/2014.

Bemyndigande
32 §
Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Sametinget får, inom sina res-
pektive ansvarsområden, meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet av
denna förordning.

�verklagande
33 §
I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-
gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 24 och
25 §§ får dock inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2018.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2011:93) om stöd till in-

satser på livsmedelsområdet.

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har

beviljats före ikraftträdandet.


På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jacob Wichmann

(Näringsdepartementet)

2018:1500