SFS 2018:1501 Förordning om statligt stöd till produktion av biogas som ska användas som biodrivmedel

SFS2018-1501.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om statligt stöd till produktion av biogas som ska

användas som biodrivmedel

Utfärdad den 5 juli 2018

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
I denna förordning finns bestämmelser om statligt stöd som Statens
jordbruksverk får lämna till företag för produktion av biogas.

I förordningen (2014:1528) om statligt stöd till produktion av biogas finns

bestämmelser om stöd för produktion av biogas från stallgödsel.

2 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

3 § Stöd enligt denna förordning ges som ett driftsstöd i enlighet med de
villkor som föreskrivs i kap. 1 och artikel 43 i kommissionens förordning
(EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd
förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i
fördraget.

4 § Stöd enligt denna förordning får lämnas som bidrag i mån av tillgång
på medel.

Ord och uttryck
5 §
Ord och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse
som i förordning (EU) nr 651/2014.

Förutsättningar för stöd
6 §
Stöd får lämnas för produktion av sådan rågas som uppgraderas till bio-
drivmedel.

7 § Stöd får inte lämnas för produktion av rågas från avloppsslam eller
rågas som produceras från en blandning av substrat där avloppsslam ingår.

Stöd får inte heller ges till rågas som produceras från deponier.

8 § Stöd får lämnas med högst 40 öre per kilowattimme energi som den pro-
ducerade rågasen innehåller.

Stöd får dock inte lämnas med ett högre belopp per kilowattimme än för

att kompensera för skillnaden mellan kostnaden för att producera energi från
den berörda förnybara energikällan och marknadspriset på den berörda

SFS

2018:1501

Publicerad
den

12 juli 2018

background image

2

SFS

2018:1501

energiformen. Detta högsta belopp per kilowattimme gäller också det sam-
manlagda stödet om stöd lämnas enligt både denna förordning och förord-
ningen (2014:1528) om statligt stöd till produktion av biogas.

9 § Stödet får lämnas i förskott för den beräknade mängd biogas som ut-
ifrån stödmottagarens uppgifter sannolikt kommer att produceras under
perioden den 1 oktober 2018 till och med den 30 september 2019.

10 § Eventuellt investeringsstöd som företaget i fråga har fått för anlägg-
ningen ska dras av från produktionskostnaderna när stödbeloppet beslutas.

Ansökan om stöd
11 §
En ansökan om stöd ska göras skriftligen mellan den 30 augusti och
den 28 september 2018 till Jordbruksverket.

12 § Ett företag som ansöker om stöd ska till Jordbruksverket lämna de
handlingar och uppgifter som myndigheten behöver för att kunna pröva
ansökan.

Beslut om stöd
13 §
Jordbruksverket prövar frågor om stöd enligt denna förordning.

I prövningen ingår en bedömning av storleken på den beräknade produk-

tion som stöd beviljas för.

14 § I beslutet om stöd ska Jordbruksverket ange de villkor som behövs
för att tillgodose syftet med stödet.

Hinder mot att betala ut stöd
15 §
Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som
är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommis-
sionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre markna-
den.

16 § Jordbruksverket får besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte
ska betalas ut om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har

förorsakat att stöd har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp,

2. stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med ett för högt

belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller

3. villkoren för stödet inte har följts.

�&terbetalning och återkrav
17 §
Den producerade mängden biogas ska kontrolleras i efterhand. Om
det vid denna kontroll visar sig att för mycket stöd betalats ut är stödmot-
tagaren återbetalningsskyldig.

18 § Mottagaren av ett stöd enligt denna förordning är även återbetal-
ningsskyldig om det finns grund för det enligt 16 § 1, 2 eller 3.

19 § Ränta enligt räntelagen (1975:635) ska betalas på det belopp som
stödmottagaren är återbetalningsskyldig för.

background image

3

SFS

2018:1501

20 § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 17 eller 18 §,
ska Jordbruksverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsam-
mans med ränta.

Kravet eller räntan får helt eller delvis sättas ned om det finns särskilda

skäl.

21 § Jordbruksverket ska vid domstolar och andra myndigheter och i
övrigt bevaka statens rätt mot stödmottagarna.

Underlag och redovisning
22 §
En stödmottagare är skyldig att lämna det underlag som Jordbruks-
verket behöver för kontroll av villkor enligt denna förordning och för beslu-
tet om stöd.

23 § En stödmottagare är skyldig att på begäran av Jordbruksverket lämna
det underlag som behövs för att Sverige ska kunna följa de skyldigheter som
följer av förordning (EU) nr 651/2014 eller sådana uppgifter i övrigt som
Jordbruksverket behöver för att kunna utvärdera stödet.

24 § Ett stöd som omfattar ett belopp motsvarande 500 000 euro eller mer
får endast beviljas om den sökande samtycker till att uppgifter om stödet
offentliggörs enligt förordning (EU) nr 651/2014.

Offentliggörande, rapportering och registerföring
25 §
Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring
finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens stats-
stödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska
unionens statsstödsregler.

�verklagande
26 §
I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-
gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 15 och
16 §§ får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 30 augusti 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)