SFS 2018:1504 Förordning om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

SFS2018-1504.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1164) för

Försvarshögskolan

Utfärdad den 5 juli 2018

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2007:1164) för Försvars-
högskolan

dels att 4 kap. 3, 4, 5 och 6 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 4 kap. 6 a�6 c §§, av följande

lydelse.

4 kap.
3 §
2 För att kunna bli antagen till en utbildning som leder till officers-
examen och som anges i bilagan till denna förordning krävs, utöver vad som
gäller för grundläggande behörighet enligt 7 kap. 5�6 och 24 §§ högskole-
förordningen (1993:100), att sökanden

1. är svensk medborgare,
2. har fullgjort militär grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om

totalförsvarsplikt eller motsvarande militär utbildning,

3. har genomgått säkerhetsprövning och uppfyller kraven enligt

säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen
(2018:658), och

4. har bedömts lämplig för utbildningen av Försvarshögskolan.
Försvarshögskolan får meddela närmare föreskrifter om det krav som

anges i första stycket 4.

4 §3 För tillträde till utbildning som avses i 3 § gäller i fråga om särskild
behörighet 7 kap. 8 § första stycket 1 och 3 och andra stycket högskole-
förordningen (1993:100).

Försvarshögskolan får meddela föreskrifter om den särskilda behörighet

som krävs för att bli antagen till utbildning som avses i 3 §.

5 §4 För tillträde till utbildning som avses i 3 § gäller i övrigt 7 kap. 1�4,
12�13 och 17�23 §§ högskoleförordningen (1993:100) samt bilaga 3 till den
förordningen med undantag av punkterna 3 och 8.

Försvarshögskolan får besluta om undantag från 7 kap. 13 § första stycket

högskoleförordningen.

1 Jfr prop. 2017/18:204, bet. 2017/18:UbU25, rskr. 2017/18:331.

2 Senaste lydelse 2018:661.

3 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2010:1751.

4 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2010:1751.

SFS

2018:1504

Publicerad
den

13 juli 2018

background image

2

SFS

2018:1504

6 §5 För tillträde till övrig utbildning på grundnivå, avancerad nivå eller
forskarnivå vid Försvarshögskolan gäller 7 kap. 1�6, 12�13, 15�28 och
30�41 §§ högskoleförordningen (1993:100).

6 a § De krav på särskild behörighet som ställs ska vara helt nödvändiga
för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse

1. kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolan eller motsvarande

kunskaper, och

2. andra villkor enligt vad som anges i 6 c § 2.
Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk ut-

bildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet
har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

6 b § Försvarshögskolan får, i den utsträckning det ställs krav på särskild
behörighet, meddela föreskrifter om vilka krav enligt 6 a § första stycket 1
som ska gälla för utbildning som avses i 6 §.

Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om vilka kurser

i gymnasieskolan som krav enligt första stycket får avse.

6 c § Om det finns särskilda skäl, får Försvarshögskolan för tillträde till en
viss utbildning som avses i 6 §, meddela föreskrifter om

1. krav på kunskaper från andra kurser i gymnasieskolan eller mot-

svarande kunskaper än de som följer av 6 b § andra stycket, eller

2. krav på andra villkor än kunskaper från en eller flera kurser i gymnasie-

skolan eller motsvarande kunskaper om de betingas av utbildningen eller är
av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för.

Innan Försvarshögskolan meddelar föreskrifter enligt första stycket ska

Universitets- och högskolerådet ges tillfälle att yttra sig över högskolans
förslag.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019 i fråga om 4 kap. 4,

6 a�6 c §§ och i övrigt den 1 januari 2022.

2. När Universitets- och högskolerådet eller Försvarshögskolan med stöd

av de nya 4 kap. 6 b och 6 c §§ meddelar föreskrifter ska de föreskriva att
bestämmelserna ska tillämpas första gången vid antagning till utbildning
som börjar efter utgången av maj 2022.

3. Bestämmelserna i den nya 4 kap. 6 a § och bestämmelserna i 4 kap. 3,

4, 5 och 6 §§ i den nya lydelsen ska tillämpas första gången vid antagning
till utbildning som börjar efter utgången av maj 2022.

4. Bestämmelserna i 4 kap. 5 och 6 §§ i den nya lydelsen ska, såvitt avser

hänvisningen till 7 kap. 21 § högskoleförordningen (1993:100), tillämpas
första gången vid prov som genomförs våren 2022.

5. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om antagning till

utbildning som börjar före den 1 juni 2022.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2018:132. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.