SFS 2018:1505 Förordning om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

SFS2018-1505.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges

lantbruksuniversitet

Utfärdad den 5 juli 2018

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (1993:221) för Sveriges
Lantbruksuniversitet2

dels att nuvarande 5 kap. 2 b, 2 c och 2 d §§ ska betecknas 5 kap. 2 d, 2 b

och 2 c §§

dels att 5 kap. 2 och 2 a §§ och de nya 5 kap. 2 b, 2 c och 2 d §§ ska ha

följande lydelse.

5 kap.
2 §
3 För utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid Lantbruks-
universitetet gäller i övrigt 6 kap. 1�3, 6�9, 10 § första och tredje styckena,
11, 11 b�24 §§ samt 7 kap. 1�6, 12�28 och 30�33 §§ högskoleförordningen
(1993:100).

2 a §4 De krav på särskild behörighet som ställs ska vara helt nödvändiga
för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse

1. kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolan eller motsvarande

kunskaper, och

2. andra villkor enligt vad som anges i 2 d § första stycket 2.
Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk ut-

bildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet
har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

2 b §5 Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om vilka
krav på särskild behörighet enligt 2 a § första stycket 1 som ska gälla för ett
utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare och som leder till en sådan
yrkesexamen som anges i bilagan till denna förordning.

2 c §6 Lantbruksuniversitetet får, i den utsträckning det ställs krav på
särskild behörighet, meddela föreskrifter om vilka krav enligt 2 a § första
stycket 1 som ska gälla för andra utbildningar än de som avses i 2 b §.

Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om vilka kurser

i gymnasieskolan som krav enligt första stycket får avse.

1 Jfr prop. 2017/18:204, bet. 2017/18:UbU25, rskr. 2017/18:331.

2 Förordningen omtryckt 1998:1020.

3 Senaste lydelse 2010:1115.

4 Senaste lydelse 2007:719.

5 Senaste lydelse av tidigare 5 kap. 2 c § 2012:740.

6 Senaste lydelse av tidigare 5 kap. 2 d § 2007:719.

SFS

2018:1505

Publicerad
den

13 juli 2018

background image

SFS

2018:1505

2

2 d §7 Om det finns särskilda skäl, får Lantbruksuniversitetet, för tillträde
till viss utbildning, meddela föreskrifter om

1. krav på kunskaper från andra kurser i gymnasieskolan eller mot-

svarande kunskaper än de som följer av 2 b § eller 2 c § andra stycket, eller

2. krav på andra villkor än kunskaper från en eller flera kurser i gymnasie-

skolan eller motsvarande kunskaper om de betingas av utbildningen eller är
av betydelse för det yrkesområde som utbildningen förbereder för.

Innan Lantbruksuniversitetet meddelar föreskrifter enligt första stycket

ska Universitets- och högskolerådet ges tillfälle att yttra sig över universi-
tetets förslag.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 i fråga om 5 kap. 2 §

och i övrigt den 1 januari 2019.

2. När Universitets- och högskolerådet eller Lantbruksuniversitetet med

stöd av de nya 5 kap. 2 b�2 d §§ meddelar föreskrifter ska de föreskriva att
bestämmelserna ska tillämpas första gången vid antagning till utbildning
som börjar efter utgången av maj 2022.

3. Bestämmelserna i 5 kap. 2 och 2 a §§ i den nya lydelsen ska tillämpas

första gången vid antagning till utbildning som börjar efter utgången av maj
2022.

4. Bestämmelsen i 5 kap. 2 § i den nya lydelsen ska, såvitt avser hänvis-

ningen till 7 kap. 21 § högskoleförordningen (1993:100), tillämpas första
gången vid prov som genomförs våren 2022.

5. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om antagning till utbild-

ning som börjar före den 1 juni 2022.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

7 Senaste lydelse av tidigare 5 kap. 2 b § 2012:740.