SFS 2018:1506 Förordning om ändring i förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning

SFS2018-1506.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2008:1101) om

högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk

utbildning

Utfärdad den 5 juli 2018

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2008:1101) om högskole-
utbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning

dels att 4 och 6 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

4 §2 För behörighet till utbildning gäller 5 § i stället för bestämmelserna
om grundläggande och särskild behörighet i

� 7 kap. 5�6, 24, 25 och 28�31 §§ högskoleförordningen (1993:100),
� 5 kap. 2 § förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet i

fråga om hänvisningen till bestämmelserna om behörighet i högskoleförord-
ningen,

� 4 kap. 3�6 §§ förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan i fråga

om hänvisningarna till bestämmelserna om behörighet i högskoleförord-
ningen.

För att kunna bli antagen till en utbildning som leder till officersexamen

ska den sökande dock, utöver vad som anges i 5 § i denna förordning, upp-
fylla de krav som ställs i 4 kap. 3 § första stycket 1�4 förordningen för För-
svarshögskolan.

Bestämmelserna om undantag från något eller några behörighetsvillkor i

7 kap. 3 § högskoleförordningen gäller även behörighetsvillkor i denna för-
ordning.

4 a § När det gäller särskild behörighet gäller bestämmelserna i 5 § i stället
för

� 7 kap. 8�11 § högskoleförordningen (1993:100),
� 5 kap. 2 a�2 d §§ förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuni-

versitet, och

� 4 kap. 4, 6 a�6 c §§ förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan.

6 §3 Vid urval ska hänsyn tas till de sökandes meriter. Följande bestäm-
melser om urval ska inte tillämpas:

� 7 kap 12 § andra stycket, 13�19, 23, 26, 27 och 32 §§ högskoleförord-

ningen (1993:100),

1 Jfr prop. 2017/18:204, bet. 2017/18:UbU25, rskr. 2017/18:331.

2 Senaste lydelse 2014:1533.

3 Senaste lydelse 2010:1841.

SFS

2018:1506

Publicerad
den

13 juli 2018

background image

SFS

2018:1506

2

� 5 kap. 2 § förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet i

fråga om hänvisningen till bestämmelserna om urval i högskoleförord-
ningen, och

� 4 kap. 5 och 6 §§ förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan i

fråga om hänvisningarna till bestämmelserna om urval i högskoleförord-
ningen.

I stället ska följande urvalsgrunder användas:
1. betyg
2. resultat från högskoleprovet enligt 7 kap. 20 § högskoleförordningen,
3. tidigare utbildning,
4. andra särskilda prov än högskoleprovet,
5. kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt

värdefull för den sökta utbildningen, och

6. andra för utbildningen sakliga omständigheter.
Högskolan får, med den inskränkning som kan följa av 5 kap. 2 e § för-

ordningen för Sveriges lantbruksuniversitet, meddela föreskrifter om vilka
urvalsgrunder enligt andra stycket som ska användas och vilken plats-
fördelning som ska göras.

Vid i övrigt likvärdiga meriter får urval också göras enligt 7 kap. 12 a §

högskoleförordningen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019 i fråga om 4 a § och

i övrigt den 1 januari 2022.

2. Bestämmelserna i 4 och 6 §§ i den nya lydelsen och bestämmelserna i

den nya 4 a § tillämpas första gången vid antagning till utbildning som
börjar efter utgången av maj 2022.

3. �ldre bestämmelser gäller fortfarande vid antagning till utbildning som

börjar före den 1 juni 2022.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)