SFS 2018:1507 Förordning om ändring i förordningen (2010:2021) om tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

SFS2018-1507.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:2021) om tillträde till

utbildning som leder till yrkeslärarexamen

Utfärdad den 5 juli 2018

Regeringen föreskriver1 att 5 § förordningen (2010:2021) om tillträde till
utbildning som leder till yrkeslärarexamen ska ha följande lydelse.

5 § Vid urval ska hänsyn tas till den sökandes meriter och förmåga att till-
godogöra sig utbildningen. I stället för bestämmelserna om urval i 7 kap. 12 §
andra stycket, 12 a�19, 23, 26 och 27 §§ högskoleförordningen (1993:100)
får universitetet eller högskolan meddela föreskrifter om vilka urvalsgrunder
som ska användas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Förordningen tillämpas första gången vid antagning till utbildning som

börjar efter utgången av maj 2022.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Jfr prop. 2017/18:204, bet. 2017/18:UbU25, rskr. 2017/18:331.

SFS

2018:1507

Publicerad
den

13 juli 2018