SFS 2018:1509 Förordning om ändring i förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen

SFS2018-1509.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:689) om vissa

behörighetsgivande examina för legitimation som lärare

och förskollärare och om högskoleutbildningar för

vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar

lärar- eller förskollärarexamen

Utfärdad den 5 juli 2018

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (2011:689) om vissa be-
hörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och
om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och förskollärare
som saknar lärar- eller förskollärarexamen2

dels att 8 och 12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 8 a §, av följande lydelse.

8 §3 För behörighet till utbildning enligt denna förordning gäller 9�11 §§
i stället för bestämmelserna om grundläggande och särskild behörighet i
7 kap. 5�6, 25 och 28�31 a §§ högskoleförordningen (1993:100) samt 7 kap.
24 § högskoleförordningen i fråga om hänvisningen till 5�5 b §§ samma
kapitel.

Bestämmelserna om undantag från något eller några behörighetsvillkor i

7 kap. 3 § högskoleförordningen gäller även behörighetsvillkor som upp-
ställs i denna förordning.

Första och andra styckena och 9�11 §§ gäller inte behörighet till utbild-

ning som avses i förordningen (2010:2021) om tillträde till utbildning som
leder till yrkeslärarexamen.

8 a § När det gäller särskild behörighet till utbildning enligt denna förord-
ning gäller 9�11 §§ i stället för bestämmelserna om särskild behörighet i
7 kap. 8�11 §§ högskoleförordningen (1993:100).

12 §4 Vid urval ska hänsyn tas till de sökandes meriter. I stället för vad
som anges om urval i 7 kap. 12 § andra stycket, 13�19, 23, 26, 27 och 32 §§
högskoleförordningen (1993:100) är urvalsgrunderna

1. andra särskilda prov än sådant högskoleprov som avses i 7 kap. 20 §

högskoleförordningen,

2. tidigare utbildning, och
3. arbetslivserfarenhet.
Högskolan får meddela föreskrifter om vilka urvalsgrunder enligt första

stycket som ska användas.

1 Jfr prop. 2017/18:204, bet. 2017/18:UbU25, rskr. 2017/18:331.

2 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2013:831.

3 Senaste lydelse 2013:831.

4 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2013:831.

SFS

2018:1509

Publicerad
den

13 juli 2018

background image

2

SFS

2018:1509

Vid i övrigt likvärdiga meriter får urval också göras enligt vad som anges

i 7 kap. 12 a § högskoleförordningen.

Första�tredje styckena gäller inte urval till utbildning som avses i förord-

ningen (2010:2021) om tillträde till utbildning som leder till yrkeslärar-
examen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019 i fråga om 8 a § och

i övrigt den 1 januari 2022.

2. Bestämmelserna i 8 och 12 §§ i den nya lydelsen och i den nya 8 a §

ska tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter
utgången av maj 2022.

3. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om antagning till utbild-

ning som börjar före den 1 juni 2022.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)