SFS 2018:1511 Förordning om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval

SFS2018-1511.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat

vid urval

Utfärdad den 5 juli 2018

Regeringen föreskriver följande.

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om en försöksverksamhet
med viktat högskoleprovsresultat vid urval till högskoleutbildning på grund-
nivå eller avancerad nivå. Syftet är att förbättra högskoleprovets prognos-
förmåga för olika utbildningar.

2 § Med högskola avses i denna förordning både universitet och högskolor
som omfattas av högskolelagen (1992:1434).

Med viktat högskoleprovsresultat avses att provets delar med kvantitativa

respektive verbala uppgifter får tillmätas olika betydelse vid urval till olika
utbildningar utifrån den relevans de har för utbildningarna.

3 § Försöksverksamheten ska bedrivas vid urval till utbildning som
påbörjas under perioden den 1 juni 2019�31 maj 2021.

4 § Universitets- och högskolerådet beslutar om deltagande i försöks-
verksamheten.

5 § En högskola som med stöd av 4 § har fått tillstånd att delta i försöks-
verksamheten får inom ramen för denna verksamhet vid urval tillmäta ett
högskoleprovs kvantitativa och verbala delar olika vikt i förhållande till
olika utbildningar. Alla delar av provet som ger ett resultat måste ges en vikt.

6 § Om en sökande har fler än ett giltigt provresultat, ska det prov som den
sökande som helhet har bäst resultat på användas vid urvalet.

7 § Universitets- och högskolerådet får meddela ytterligare föreskrifter om
försöksverksamheten.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2021.
3. Bestämmelserna i 7 kap. 20 § andra stycket andra meningen högskole-

förordningen (1993:100) gäller även efter utgången av 2021 i fråga om prov-
resultat enligt denna förordning.

SFS

2018:1511

Publicerad
den

13 juli 2018

background image

SFS

2018:1511

2

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

EVA LENBERG
(Utbildningsdepartementet)