SFS 2018:1514 Förordning om ändring i förordningen (2018:395) om ändring i förordningen (2017:154) med instruktion för Skatteverket

SFS2018-1514.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:395) om ändring i

förordningen (2017:154) med instruktion för Skatteverket

Utfärdad den 12 juli 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2017:154) med instruktion
för Skatteverket

dels att ikraftträdandebestämmelsen till förordningen (2018:395) om änd-

ring i den förordningen ska ha följande lydelse,

dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen

(2018:395) om ändring i den förordningen ska införas två nya punkter, 2 och 3,
av följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.
2. Myndighetschefen har, till dess styrelsens ledamöter har utsetts, de be-

fogenheter som myndighetens ledning har enligt 4 § myndighetsförordningen
(2007:515).

3. Myndighetschefen får avgöra ärenden som avser föreskrifter t.o.m. den

31 oktober 2018.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

SFS

2018:1514

Publicerad
den

18 juli 2018