SFS 2018:1515 Förordning om ändring i förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer

SFS2018-1515.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:454) om statsbidrag til

kvinno- och tjejjourer
Utfärdad den 19 juli 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:454) om statsbidrag

till kvinno- och tjejjourer

dels att 1, 2, 5 a, 17 och 20 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 5 b §, av följande lydelse.

1 § I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till dels lokala

ideella organisationer vars verksamhet riktas till våldsutsatta kvinnor och

deras barn samt våldsutsatta flickor för att erbjuda dem stöd och skydd mot

mäns våld, dels riksorganisationer vars verksamhet avser att främja sådan

verksamhet som bedrivs av de lokala organisationerna.

2 § Syftet med statsbidraget är att stödja verksamhet som bedrivs av orga-

nisationer enligt 1 § och som bedriver verksamhet med

1. stödinsatser för kvinnor och deras barn när det gäller rådgivning, sam-

talsstöd, att följa med eller på annat sätt stödja kvinnor i kontakter med myn-

digheter, annat praktiskt stöd, information, kompetensutveckling, utveck-

ling av kvalitetsarbete och rutiner, dokumentation och uppföljning, säker-

hetsåtgärder i skyddat boende för kvinnor och deras barn samt stöd till in-

satser för att förebygga mäns våld mot kvinnor (kvinnojourer),

2. stödinsatser för flickor när det gäller rådgivning, samtal, att följa med

eller på annat sätt stödja flickor i kontakter med myndigheter, annat praktiskt

stöd i form av tjejgrupper samt information och kompetensutveckling och

insatser för att förebygga mäns och pojkars våld mot kvinnor och flickor

(tjejjourer).

Syftet med statsbidraget är också att stödja nationella insatser av riks-

organisationer för att främja kvinno- och tjejjourer på lokal nivå.

5 a §1 Bidrag för år 2018 får även lämnas i form av organisationsbidrag

till sådana organisationer som anges i 1 §. Ett beslut om sådant bidrag får

endast avse kalenderåret 2018.

Bidrag enligt första stycket som lämnas till lokala organisationer ska mot-

svara 9/10 av tillgängliga medel och fördelas med ett fast belopp som är lika

stort för samtliga sökande som beviljas bidrag.

Bidrag enligt första stycket som lämnas till riksorganisationer ska mot-

svara 1/10 av tillgängliga medel. En riksorganisation ska använda bidraget

till att stödja sina lokala medlemsorganisationers förmåga att

1

Senaste lydelse 2017:228.

SFS 2018:1515

Publicerad

den 25 juli 2018

background image

2

SFS 2018:1515

1. följa det regelverk som gäller när ideella kvinnojourer arbetar på upp-

drag av socialnämnden,

2. planera, följa upp och dokumentera mål och resultat i sin verksamhet,

3. beakta barnets behov och rättigheter vid mottagandet av barn i verk-

samheten.

Vid bedömning av bidragets storlek till en riksorganisation ska Social-

styrelsen ta hänsyn till antalet kvinno- och tjejjourer på lokal nivå som riks-

organisationen representerar.

5 b § För bidrag enligt 5 a § gäller inte de krav som anges i 3 § 6 eller 8 § 4

om vilken tidsperiod ansökan avser, vad som är målet med verksamheten

utifrån en fastställd plan, hur den sökande tänker följa upp de resultat som

uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till syftet med statsbidraget. För

bidrag enligt 5 a § gäller inte heller 8 § 5, 11 och 12 §§, 13 § första stycket,

14 § tredje stycket 2 eller 18 § 3 om bidraget inte har använts för de

mål eller aktiviteter det har beviljats för. För bidrag enligt 5 a § gäller inte

heller 18 § 5.

17 § Beslut om bidrag ska återkallas helt eller delvis om förutsättningarna

för att få bidrag inte längre finns, om det beviljade bidraget inte använts för

de aktiviteter som legat till grund för bidraget eller om de villkor som anges

i 13 § 2 inte följts.

20 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklag-

ande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Socialstyrelsens beslut

enligt 5 a och 17 §§ får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2018.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Helena Rosén

(Socialdepartementet)