SFS 2018:1516 Förordning om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst

SFS2018-1516.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpningen

av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande

inkomst

Utfärdad den 19 juli 2018

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2000:1418) om tillämpningen
av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst1 ska ha
följande lydelse.

3 §2 Skyddsbestämmelserna ska tillämpas för en försäkrad som har en
sjukpenninggrundande inkomst av anställning eller av annat förvärvsarbete
och som före ingången av den månad han eller hon fyller 65 år

1. är helt eller delvis arbetslös,
2. på grund av hälsoskäl inte kan återgå i arbete hos sin arbetsgivare, eller
3. på grund av hälsoskäl inte kan återgå i arbete i den egna verksamheten.
Bestämmelserna i första stycket gäller endast när den försäkrade är beredd

att anta erbjudet arbete i en omfattning som svarar mot den fastställda sjuk-
penninggrundande inkomsten samt

1. aktivt söker sådant arbete och är anmäld som arbetssökande hos den

offentliga arbetsförmedlingen, eller

2. söker arbete på det sätt som Försäkringskassan föreskriver.
För en försäkrad som har fått sjukpenning ska villkoren enligt andra

stycket 1 anses vara uppfyllda under 25 arbetsdagar från det att rätten till
sjukpenning har upphört.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2018.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Helena Rosén
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2005:371.

2 Senaste lydelse 2008:554.

SFS

2018:1516

Publicerad
den

25 juli 2018