SFS 2018:1517 Förordning om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

SFS2018-1517.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Utfärdad den 9 augusti 2018

Regeringen föreskriver i fråga om drivmedelsförordningen (2011:346)

dels att 1, 13 och 14 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fem nya paragrafer, 2 a, 11 a�11 c och 15 §§, och

närmast före 11 a och 15 §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 §1 Denna förordning är meddelad med stöd av

� 22 § drivmedelslagen (2011:319) i fråga om 5�6 a, 10�11 a §§, 12 § 1�

3, 5 och 6 samt 13 §,

� 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 12 § 4, och
� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.
Ytterligare bestämmelser om bränslen finns i svavelförordningen

(2014:509).

2 a § I denna förordning avses med miljöinformation om drivmedel infor-
mation om ett drivmedels utsläpp av växthusgaser över livscykeln, vilka
fossila råvaror eller förnybara råvaror som ingår i drivmedlet och råvarornas
ursprungsland.

Miljöinformation om drivmedel
11 a §
Den som bedriver verksamhet med att tillhandahålla ett flytande
eller gasformigt drivmedel eller som i den verksamheten också tillhandahål-
ler el som drivmedel, ska ge konsumenter miljöinformation om det drivme-
del som tillhandahålls.

Informationen ska
1. baseras på uppgifter som har lämnats enligt 20 § drivmedelslagen

(2011:319), 9 § denna förordning, 3 kap. 1 e § lagen (2010:598) om håll-
barhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen och 13 § förord-
ningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande
biobränslen, oavsett om uppgifterna har krävts enligt bestämmelserna eller
lämnats frivilligt,

2. presenteras i sin helhet av drivmedelsleverantören på dennes webb-

plats, och

3. anges kortfattat i en deklaration på de anordningar som i verksamheten

är avsedda för konsumenters påfyllnad av drivmedlet.

På säljstället ska det framgå att informationen avser historiska data om

det drivmedel som saluförs och inte aktuella data om det drivmedel som
faktiskt erbjuds vid köptillfället.

1 Senaste lydelse 2017:904.

SFS

2018:1517

Publicerad
den

15 augusti 2018

background image

2

SFS

2018:1517

11 b § Informationsskyldigheten i 11 a § gäller inte ett säljställe med en
årlig försäljningsvolym som understiger 1 500 kubikmeter flytande drivme-
del eller 1 000 000 kubikmeter gasformigt drivmedel. Om den som tillhan-
dahåller drivmedlet ändå väljer att lämna information, ska informationen
uppfylla kraven i 11 a §.

11 c § Drivmedelsleverantören ska tillhandahålla de deklarationer som
ska fästas på anordningar för påfyllnad av drivmedel enligt 11 a §.

13 §2 Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om

1. rapportering enligt 20 § drivmedelslagen (2011:319) och om undantag

från rapporteringsskyldigheten,

2. hur minskning av växthusgasutsläpp enligt 21 § drivmedelslagen ska

beräknas, och

3. utformningen av och innehållet i information till konsumenter enligt

11 a §.

Föreskrifterna enligt första stycket 3 ska i fråga om råvarornas ursprungs-

land avse uppgifter som är tillgängliga för drivmedelsleverantörerna och
innebära att konsumenter ges information om varifrån råvarorna ursprung-
ligen kommer. Om ursprungslandet är utanför Europeiska unionen eller
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet men det saknas uppgift om vilket
land som är ursprungsland, ska föreskrifterna innebära att konsumenterna
får information om detta.

Innan Energimyndigheten meddelar föreskrifter enligt första stycket 3,

ska myndigheten höra Kommerskollegium, Konsumentverket och Tran-
sportstyrelsen.

14 §3 Tillsynen över att drivmedelslagen (2011:319), denna förordning
och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen följs ska ut-
övas av

1. Statens energimyndighet i fråga om 21 § drivmedelslagen (2011:319),

9 och 11 a�c §§ denna förordning och föreskrifter som har meddelats med
stöd av 13 § denna förordning, och

2. Transportstyrelsen i övrigt.

Uppföljning
15 §
Statens energimyndighet ska följa upp effekterna av den miljöinfor-
mation om drivmedel som ska ges enligt denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Susanne Classon
(Miljö- och energidepartementet)

2 Senaste lydelse 2017:904.

3 Senaste lydelse 2017:904.