SFS 2018:1518 Förordning om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

SFS2018-1518.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion

för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Utfärdad den 16 augusti 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:1002) med instruk-
tion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

dels att 1, 5, 7, 10, 13 och 15 §§ samt rubrikerna närmast före 7 och 13 §§

ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fem nya paragrafer, 6, 9 a och 18 b�18 d §§, av

följande lydelse.

1 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för frågor
om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning
inte någon annan myndighet har ansvaret. Ansvaret avser åtgärder före,
under och efter en olycka, kris, krig eller krigsfara.

Myndigheten ska
1. utveckla och stödja arbetet med civilt försvar,
2. utveckla och stödja samhällets beredskap mot olyckor och kriser och

vara pådrivande i arbetet med förebyggande och sårbarhetsreducerande
åtgärder,

3. arbeta med och verka för samordning mellan berörda samhällsaktörer

för att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig och
krigsfara,

4. bidra till att minska konsekvenser av olyckor, kriser, krig och krigsfara,
5. följa upp och utvärdera samhällets arbete med krisberedskap och civilt

försvar,

6. se till att utbildning och övningar kommer till stånd inom myndighetens

ansvarsområde, och

7. företräda det civila försvaret på central nivå i frågor som har betydelse

för avvägningen mellan civila och militära behov av samhällets resurser om
inte något annat följer av annan författning.

5 § Myndigheten ska se till att utbildning inom krisberedskap och för civilt
försvar tillhandahålls. Myndigheten ska dessutom genomföra övningar inom
sitt ansvarsområde. Myndigheten ska vid behov stödja Regeringskansliet i
dess utbildnings- och övningsverksamhet inom krisberedskap och för civilt
försvar.

Vidare ska myndigheten se till att ledningsmetoder och stödsystem för

räddningstjänst, krishantering och civilt försvar samt materiel för räddnings-
tjänst och krishantering utvecklas och tillhandahålls.

SFS

2018:1518

Publicerad
den

21 augusti 2018

background image

2

SFS

2018:1518

6 §1 Myndigheten ska stödja berörda aktörer i planeringen för civilt för-
svar. Myndigheten ska särskilt verka för att aktörerna samordnar planer-
ingen samt för att samordning sker i förhållande till det militära försvaret.

Myndigheten ska se till att nödvändiga åtgärder vidtas inom befolknings-

skyddet.

Samordning och stöd vid olyckor och kriser samt vid höjd beredskap
7 §
Myndigheten ska ha förmågan att bistå med stödresurser i samband
med allvarliga olyckor och kriser och vid höjd beredskap.

Myndigheten ska stödja berörda myndigheters samordning av åtgärder

vid en kris eller höjd beredskap. Myndigheten ska se till att berörda aktörer
under sådana förhållanden, när det gäller krishantering och civilt försvar, får
tillfälle att

1. samordna åtgärder,
2. samordna information till allmänhet och media,
3. effektivt använda samhällets samlade resurser och internationella

förstärkningsresurser, och

4. samordna stödet till centrala, regionala och lokala organ i fråga om

information och lägesbilder.

Myndigheten ska ha förmågan att bistå Regeringskansliet med underlag

och information i samband med allvarliga olyckor och kriser. Denna för-
måga ska också finnas under höjd beredskap.

9 a § Myndigheten får inom sitt verksamhetsområde ingå en internationell
överenskommelse

1. med en utländsk myndighet, en mellanfolklig organisation eller ett EU-

organ om projektsamarbete som helt eller delvis finansieras av medel ur
Europeiska unionens gemensamma budget,

2. med anledning av behov direkt hänförliga till genomförandet av en

sådan internationell insats som avses i 8 och 9 §§ och som myndigheten
deltar i, och

3. med anledning av behov som är direkt hänförliga till genomförandet av

en utbildning eller övning som syftar till att stärka myndighetens insats-
beredskap.

En överenskommelse enligt första stycket får inte ingås av myndigheten

om överenskommelsen kräver riksdagens eller Utrikesnämndens med-
verkan. Innan en överenskommelse enligt första stycket 1 ingås ska Regerings-
kansliet (Justitiedepartementet) underrättas.

10 § Myndigheten ska såväl områdesvis som på en övergripande sam-
hällsnivå följa upp och utvärdera krisberedskap och civilt försvar och bedöma
om vidtagna åtgärder fått önskad effekt.

Myndigheten ska kunna göra en samlad bedömning av olycksutveck-

lingen och det säkerhetsarbete som är kopplat till denna.

Jämställdhet
13 §
Myndigheten ska säkerställa att ett jämställdhetsperspektiv integreras
i verksamhetsplanering, genomförande, uppföljning och rapportering av
verksamheten och verka i enlighet med Förenta nationernas säkerhetsråds
resolutioner 1325 (2000) och 1820 (2008) om kvinnor, fred och säkerhet.
Resolutionerna och jämställdhetsperspektivet ska särskilt beaktas vid

1 Tidigare 6 § upphävd genom 2010:1901.

background image

3

SFS

2018:1518

utbildnings- och övningsverksamhet enligt 5 § samt vid planering, genom-
förande och utvärdering av insatser enligt 7 och 8 §§.

15 § Myndigheten ska tillsammans med andra berörda aktörer verka för
att skapa en sammanhållen information om skydd mot olyckor, kris-
beredskap och totalförsvar samt om säkerhetspolitik. Myndigheten ska vidare
stärka samhällets förmåga att hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig
och krigsfara genom samverkan med organisationer som har uppgifter inom
krisberedskapsområdet och civilt försvar.

Myndigheten ska stödja medieföretagens beredskapsplanering.

18 b § Myndigheten ska vara nationell kontaktpunkt för Galileosystemets
larmkedja i Sverige.

18 c § Myndigheten ska vara nationell kontaktpunkt i Sverige enligt
Unescos mellanstatliga oceanografiska kommissions tsunamiprogram
(Tsunami National Contact). Myndigheten ska samordna sitt arbete med
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI).

18 d § Myndigheten ska utöva tillsyn över och kontroll av att åtagandena
i alarmeringsavtalet mellan staten och SOS Alarm Sverige AB uppfylls.
Myndigheten ska årligen lämna en rapport till regeringen där det utförda
tillsyns- och kontrollarbetet redovisas.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)