SFS 2018:1519 Förordning om behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning

SFS2018-1519.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om behörighetsgivande och högskoleintroducerande

utbildning

Utfärdad den 16 augusti 2018

Regeringen föreskriver följande.

Förordningens innehåll
1 §
I denna förordning finns det bestämmelser om utbildning som ger
grundläggande eller särskild behörighet för högskoleutbildning eller som är
högskoleintroducerande. Utbildningen får anordnas av statliga universitet
och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434).

Med högskolor avses i denna förordning både universitet och högskolor.

Utbildningens syfte
2 §
Utbildning enligt denna förordning ska anordnas i syfte att rekrytera
personer till högskoleutbildning och ska avse utbildning som ger behörighet
eller introduktion till högskoleutbildning som börjar på grundnivå och
vänder sig till nybörjare.

Utbildningens innehåll och omfattning
3 § Utbildningen får avse

1. utbildning som ger kunskaper motsvarande krav på grundläggande

behörighet som är uppställda för högskoleutbildning,

2. utbildning som ger kunskaper motsvarande krav på särskild behörighet

som är uppställda för vissa högskoleutbildningar, eller

3. högskoleintroducerande utbildning på grundnivå som förbereder för

fortsatt högskoleutbildning.

Utbildningen får innehålla en eller flera av de utbildningar som anges i

första stycket enligt vad högskolan föreskriver och får sammanlagt omfatta
studier under högst 40 veckor eller, i fall som anges i 4 § andra stycket, högst
60 veckor.

Särskilt om utbildning som ger grundläggande behörighet
4 §
Utbildning enligt 3 § första stycket 1 ska anordnas i kombination med
utbildning enligt 3 § första stycket 2 eller 3. Utbildningen enligt 3 § första
stycket 1 får omfatta högst 20 veckor.

Om utbildning som avses i 3 § första stycket 1 eller en del av denna ska

ge grundläggande behörighet i svenska eller engelska får utbildningen
omfatta ytterligare högst 20 veckor.

SFS

2018:1519

Publicerad
den

21 augusti 2018

background image

SFS

2018:1519

2

5 § En person som har antagits till och fullgjort utbildning enligt 3 § första
stycket 1, har rätt att vid samma lärosäte bli antagen till högskoleutbildning
vid lärosätet.

En högskola får meddela föreskrifter om vilka högskoleutbildningar som

omfattas av rätten enligt första stycket.

Särskilt om utbildning som ger särskild behörighet och om rätt till

antagning till utbildning för vilken det krävs sådan behörighet
6 §
Utbildning enligt 3 § första stycket 2 får omfatta högst 40 veckor och
får anordnas om det finns ett behov på arbetsmarknaden av utbildad arbets-
kraft inom det område som utbildningen ger särskild behörighet för.

7 § En person som har antagits till och fullgjort utbildning enligt 3 § första
stycket 2, har rätt att vid samma lärosäte bli antagen till en av de högskole-
utbildningar som utbildningen ger särskild behörighet för.

En högskola får meddela föreskrifter om vilka högskoleutbildningar som

omfattas av rätten enligt första stycket.

Särskilt om högskoleintroducerande utbildning
8 §
Högskoleutbildning enligt 3 § första stycket 3 får vända sig till ny-
börjare och ges på grundnivå. Utbildningen får omfatta högst 30 högskole-
poäng.

Tillträde
9 §
Tillträde till utbildning enligt 3 § första stycket 1 har endast den som
bedöms kunna uppnå grundläggande behörighet enligt 7 kap. 5 och 6 §§
högskoleförordningen (1993:100) inom ramen för utbildningen.

En högskola får meddela ytterligare föreskrifter om tillträdeskraven i

första stycket.

10 § För tillträde till utbildning enligt 3 § första stycket 2 gäller be-
stämmelserna om grundläggande behörighet i 7 kap. 5 och 6 §§ högskole-
förordningen (1993:100).

Om utbildning enligt 3 § första stycket 2 denna förordning ska kom-

bineras med utbildning enligt 3 § första stycket 1 räcker det för tillträde att
sökanden uppfyller tillträdeskraven i 9 §.

En högskola får meddela föreskrifter om att vissa krav på särskild be-

hörighet enligt 7 kap. 8 § högskoleförordningen ställs för att bli antagen till
utbildning enligt 3 § första stycket 2 denna förordning.

11 § För tillträde till utbildning enligt 3 § första stycket 3 gäller be-
stämmelserna om grundläggande behörighet i 7 kap. 5 och 6 §§ högskole-
förordningen (1993:100).

Om utbildning enligt 3 § första stycket 3 denna förordning ska kombi-

neras med utbildning enligt 3 § första stycket 1 räcker det för tillträde att
sökanden uppfyller tillträdeskraven i 9 §.

Urval
12 §
Vid urval ska högskolan ta hänsyn till de sökandes meriter.

Urvalsgrunderna är
1. betyg,

background image

SFS

2018:1519

3

2. resultat från högskoleprovet som avses i 7 kap. 20 § högskole-

förordningen (1993:100), och

3. urvalsgrunder som avses i 7 kap. 23 § högskoleförordningen.
Högskolan får bestämma vilka urvalsgrunder enligt andra stycket som ska

användas och vilken platsfördelning som ska göras.

Särskilt om samverkan med annan utbildningsanordnare
13 §
Utbildning enligt 3 § första stycket 2 och 3 får samordnas med
utbildning som motsvarar utbildning enligt 3 § första stycket 1 och som
anordnas inom ramen för kommunal vuxenutbildning eller motsvarande.

I så fall gäller
1. vad som anges i 4 § första stycket andra meningen och andra stycket

för den utbildning som anordnas inom den kommunala vuxenutbildningen
eller motsvarande,

2. vad som anges i 3 § andra stycket om den sammanlagda utbildningens

omfattning, och

3. utöver vad som gäller för behörighet och urval till utbildningen inom

kommunal vuxenutbildning eller motsvarande i annan författning eller hos
utbildningsanordnaren, vad som anges om behörighet i 9�11 §§ och urval i
12 §.

Högskoleförordningens tillämpning
14 §
Bestämmelser i 1 kap. 11, 11 a och 14 §§, 6 kap. 3, 13�18 och
20�24 §§ samt 7 kap. 33 § högskoleförordningen (1993:100) ska tillämpas
på motsvarande sätt på utbildning som avses i denna förordning.

I de fall som avses i 13 § denna förordning gäller vad som anges i första

stycket för den studerande i fråga om den utbildning som anordnas av hög-
skolan.

�verklagande
15 §
Till �verklagandenämnden för högskolan får följande beslut av en
högskola överklagas:

1. beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli

antagen till utbildning enligt denna förordning,

2. beslut om avslag på en studerandes begäran om att få kursbevis, och
3. beslut om att inte bevilja den som är antagen till utbildning enligt denna

förordning anstånd med att påbörja eller att få fortsätta sina studier efter
studieuppehåll.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Genom förordningen upphävs
a) förordningen (2007:432) om behörighetsgivande förutbildning vid

universitet och högskolor,

b) förordningen (2002:763) om högskoleintroducerande utbildning.
3. Förordningen tillämpas första gången vid antagning till utbildning som

börjar efter utgången av juni 2019.

4. För utbildning som börjar före utgången av juni 2019 gäller dock fort-

farande

a) den upphävda förordningen (2007:432) om behörighetsgivande förut-

bildning vid universitet och högskolor, med undantag för 5 §, och

b) den upphävda förordningen (2002:763) om högskoleintroducerande

utbildning.

background image

SFS

2018:1519

4

5. Den som före den 1 juli 2019 har påbörjat en utbildning enligt den

upphävda förordningen (2002:763) om högskoleintroducerande utbildning,
och den som dessförinnan har antagits till sådan utbildning men fått anstånd
till tid därefter med att påbörja eller fortsätta utbildningen, har rätt att
slutföra sin utbildning, dock längst till utgången av juni 2022.

6. Den som före den 1 juli 2019 har påbörjat en utbildning enligt den

upphävda förordningen (2007:432) om behörighetsgivande förutbildning
vid universitet och högskolor har rätt att slutföra sin utbildning, dock längst
till utgången av juni 2022.

7. Om en studerande har antagits till en behörighetsgivande förutbildning

enligt den upphävda förordningen (2007:432) om behörighetsgivande
förutbildning vid universitet och högskolor utan att samtidigt ha antagits till
efterföljande högskoleutbildning, har han eller hon, efter att ha fullföljt den
behörighetsgivande förutbildningen, rätt att vid samma lärosäte bli antagen
till en av de högskoleutbildningar som förutbildningen ger särskild be-
hörighet för. Detta gäller under högst två år efter det att utbildningen har
slutförts, dock längst till utgången av 2023.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Angela �st
(Utbildningsdepartementet)