SFS 2018:1520 Förordning om intäktsram för elnätsverksamhet

SFS2018-1520.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om intäktsram för elnätsverksamhet

Utfärdad den 16 augusti 2018

Regeringen föreskriver följande.

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till ellagen
(1997:857) om intäktsram för nätverksamhet.

Förordningen är meddelad med stöd av
� 5 kap. 6 § ellagen i fråga om 5, 33 och 34 §§,
� 5 kap. 8 § ellagen i fråga om 6�10 och 13�26 §§,
� 5 kap. 10 § ellagen i fråga om 27 §,
� 5 kap. 12 § ellagen i fråga om 28 §,
� 5 kap. 31 § ellagen i fråga om 30 §,
� 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 4, 12, 29, 31 och 32 §§,
� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Ord och uttryck
2 §
Med anläggningstillgång avses i denna förordning

1. en anläggning för överföring av el,
2. en anläggning för mätning av överförd el,
3. ett system som används för drift eller övervakning av en anläggning för

överföring av el, eller

4. ett system som används för beräkning eller rapportering vid mätning av

överförd el.

I övrigt har ord och uttryck i denna förordning samma betydelse som i

ellagen (1997:857).

Nätmyndighet
3 §
I 3 § elförordningen (2013:208) finns en bestämmelse om att Energi-
marknadsinspektionen är nätmyndighet enligt 1 kap. 7 § ellagen (1997:857).

Intäktsramens bestämmande
4 §
Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om
skyldigheten för en nätkoncessionshavare att lämna de uppgifter som behövs
för att bestämma intäktsramen enligt 5 kap. 4 § ellagen (1997:857).

Kostnader för en ändamålsenlig och effektiv drift
5 §
Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om

1. vilka kostnader som nätkoncessionshavaren kan påverka, och
2. vilket index som ska användas när kostnaderna räknas om med hänsyn

till förändringar i prisläget.

SFS

2018:1520

Publicerad
den

22 augusti 2018

background image

2

SFS

2018:1520

Tillgångar som ingår i kapitalbasen
6 §
Om en anläggningstillgång börjar användas av nätkoncessionshavaren
under tillsynsperioden, ska tillgången ingå i kapitalbasen från det kalender-
halvårsskifte som följer på den tidpunkt då tillgången börjar användas.

När en anläggningstillgång inte längre används ska tillgången inte ingå i

kapitalbasen från det kalenderhalvårsskifte som infaller närmast efter den
tidpunkt då tillgången slutat användas.

Nuanskaffningsvärde
7 §
För en anläggningstillgång som ingår i kapitalbasen ska ett nuanskaff-
ningsvärde fastställas. Nuanskaffningsvärdet ska motsvara ett normvärde
för en anläggningstillgång som i huvudsak är likadan som den tillgång som
ingår i kapitalbasen.

Ett normvärde ska beräknas med utgångspunkt i den utgift som en nät-

koncessionshavare skulle ha för att förvärva eller tillverka en anläggnings-
tillgång under tillsynsperioden på ett kostnadseffektivt sätt, med skälig hän-
syn till sådana förutsättningar som nätkoncessionshavaren inte själv kan på-
verka.

8 § Om det finns särskilda skäl, får nuanskaffningsvärdet i stället beräknas
utifrån utgiften för att förvärva eller tillverka anläggningstillgången när den
ursprungligen togs i bruk i nätverksamhet. Beräkningen ska ta hänsyn till
förändringen i prisläget från den anskaffningstidpunkten.

9 § Om det saknas förutsättningar för att beräkna ett nuanskaffningsvärde
enligt 7 eller 8 §, ska nuanskaffningsvärdet beräknas utifrån anläggningstill-
gångens bokförda värde. Om anläggningstillgången inte har något bokfört
värde eller om det finns synnerliga skäl, får nuanskaffningsvärdet i stället
bestämmas till det som är skäligt med hänsyn till tillgångens beskaffenhet.

Förändring i prisläget
10 §
Vid beräkningen av kapitalbasen ska förändringen i prisläget anses
svara mot faktorprisindex för byggnader.

Dokumentation av anläggningstillgångar
11 §
Nätkoncessionshavaren ska löpande dokumentera uppgifter om de
anläggningstillgångar som ingår i kapitalbasen.

Av dokumentationen ska det framgå
1. vilka anläggningstillgångar som ingår i kapitalbasen,
2. var en anläggningstillgång är belägen,
3. när investeringar och utrangeringar avses genomföras eller har genom-

förts under tillsynsperioden,

4. vilken metod nätkoncessionshavaren har använt för att beräkna en till-

gångs nuanskaffningsvärde,

5. om nätkoncessionshavaren äger tillgången eller har skaffat sig rådighet

över tillgången på annat sätt, och

6. om tillgången utgör reservmateriel i nätverksamheten.

12 § Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om
dokumentation enligt 11 §.

background image

3

SFS

2018:1520

Avskrivning
13 §
Avskrivningen för en anläggningstillgång beräknas som en fast andel
av nuanskaffningsvärdet.

Den fasta andelen ska beräknas utifrån anläggningstillgångens ekono-

miska livslängd. För en anläggningstillgång som har nått sin ekonomiska
livslängd ska andelen beräknas utifrån tillgångens ålder.

Avskrivning ska inte beräknas för en anläggningstillgång vars ålder över-

stiger dess maximala livslängd.

14 § En anläggningstillgång ska anses ha den ekonomiska livslängd och
den maximala livslängd som framgår av bilaga 1.

15 § Energimarknadsinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter om
beräkningen av en fast andel av nuanskaffningsvärdet.

16 § Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om hur en an-
läggningstillgångs ålder ska bestämmas.

Avkastning på kapitalbasen
17 §
När Energimarknadsinspektionen beräknar vilken avkastning på ka-
pitalbasen som behövs för att i konkurrens med alternativa placeringar med
motsvarande risk få tillgång till kapital för investeringar ska inspektionen
tillämpa en kalkylränta.

För nätföretag som har en fyraårig tillsynsperiod ska kalkylräntan beräk-

nas enligt formeln i bilaga 2. Värdet på de variabler som ingår i formeln ska
bestämmas enligt 18�26 §§.

För ett nätföretag som har en tillsynsperiod som är kortare än fyra år ska

samma kalkylränta tillämpas som för företag med en fyraårig tillsynsperiod.

18 § När beräkningen av kalkylräntan förutsätter att det finns jämförelse-
företag ska ett sådant företag

1. ha överföring av el som sin huvudsakliga verksamhet,
2. vara noterat på en europeisk handelsplats, och
3. ha sitt säte i Europa.

19 § En riskfri ränta ska beräknas som genomsnittet av

1. den årliga avkastningen på tioåriga svenska statsobligationer under de

fyra kalenderår som föregår Energimarknadsinspektionens beslut om in-
täktsram, och

2. en marknadsmässig prognos för avkastningen på tioåriga svenska stats-

obligationer under tillsynsperioden.

Avkastningen enligt första stycket 1 ska beräknas som ett genomsnitt uti-

från samtliga värden för bankdagar under den aktuella tiden.

20 § En kreditriskpremie ska beräknas som skillnaden i avkastning mellan

1. jämförelseföretagens obligationslån med tio års löptid, och
2. tioåriga statsobligationer under de åtta kalenderår som föregår Energi-

marknadsinspektionens beslut om intäktsram.

Statsobligationerna ska ha utfärdats i Europa. Obligationslånen och stats-

obligationerna ska så långt som möjligt spegla samma marknad.

background image

4

SFS

2018:1520

21 § När intäktsramen beslutas ska den statliga inkomstskatten under till-
synsperioden antas vara den som följer av 65 kap. 10 § inkomstskattelagen
(1999:1229).

22 § Nettoskuldsättningen ska beräknas som genomsnittet av jämförelse-
företagens nettoskuldsättning för de tio kalenderår som föregår Energimark-
nadsinspektionens beslut om intäktsram.

23 § Eget kapital ska beräknas som genomsnittet av jämförelseföretagens
börsvärde under de tio kalenderår som föregår Energimarknadsinspektio-
nens beslut om intäktsram.

24 § Inflationen ska beräknas som genomsnittet av

1. den årliga förändringen av ett konsumentprisindex med fast bostads-

ränta under de fyra kalenderår som föregår Energimarknadsinspektionens
beslut om intäktsram, och

2. en fyraårig marknadsmässig prognos för ett konsumentprisindex med

fast bostadsränta för tillsynsperioden.

Den årliga förändringen enligt första stycket 1 ska beräknas utifrån samt-

liga månadsvärden under den aktuella tiden.

25 § Tillgångsbeta ska bestämmas utifrån ett genomsnitt av jämförelse-
företagens aktiekursutveckling i förhållande till ett globalt aktiemarknads-
index för de tio kalenderår som föregår Energimarknadsinspektionens beslut
om intäktsram. Beräkningen ska utgå från publicerade veckovärden och
aktuella skattesatser för jämförelseföretagen.

26 § En aktiemarknadsriskpremie ska beräknas som den avkastning som
krävs utöver riskfri ränta enligt 19 § för att attrahera investeringar i aktier.

Kvaliteten i nätverksamheten
27 §
Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om vad som
avses med kvaliteten i nätverksamheten enligt 5 kap. 9 § ellagen (1997:857).

Effektivt utnyttjande av elnätet
28 §
Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om vad som
avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet enligt 5 kap. 11 § ellagen
(1997:857).

Underlag för omprövning
29 §
Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

1. vilka uppgifter som nätkoncessionshavaren ska lämna i en ansökan om

omprövning enligt 5 kap. 20 eller 25 § ellagen (1997:857), och

2. skyldigheten för nätkoncessionshavaren att lämna de uppgifter som

behövs för en omprövning enligt 5 kap. 21, 22 eller 26 § ellagen.

Beräkning av intäkter
30 §
Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om hur nät-
företagets intäkter ska periodiseras vid avstämning mot intäktsramen.

background image

5

SFS

2018:1520

Intäktsram vid överlåtelse av nätkoncession
31 §
Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om
utformningen av ett förslag till fördelning av en intäktsram och vilka upp-
gifter som ska lämnas in tillsammans med förslaget enligt 5 kap. 34 §
ellagen (1997:857).

�ndring av koncessionsgränser
32 §
Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om
skyldigheten för en nätkoncessionshavare att lämna de uppgifter som behövs
för en prövning enligt 5 kap. 36 § ellagen (1997:857).

Anläggningar som finansierats genom statligt stöd
33 §
Om en anläggningstillgång har finansierats genom ett lån från staten
enligt ett sådant avtal som avses i 4 kap. 9 b § ellagen (1997:857), ska nät-
koncessionshavarens kostnader vid beräkningen av intäktsramen anses ha
minskat med ett belopp som beräknas med utgångspunkt i lånet.

Avdrag ska inte göras för en anläggningstillgång som har nått sin ekono-

miska livslängd.

34 § Avdraget enligt 33 § första stycket ska för ett år beräknas som en fast
andel av lånets belopp, till den del avbetalning inte har skett, och med
hänsyn till förändringar i prisläget. Den fasta andelen ska beräknas utifrån
anläggningstillgångens ekonomiska livslängd enligt bilaga 1.

Om staten har skrivit av sin fordran helt eller delvis, ska utöver avdraget

enligt första stycket ett avdrag göras som svarar mot inbesparade kostnader
för lånat kapital. Avdraget ska, med beaktande av förändringar i prisläget,
beräknas på produkten av det belopp som har skrivits av och den andel av
anläggningstillgångens ekonomiska livslängd som återstår. De inbesparade
kostnaderna ska beräknas enligt samma grunder som avkastningen på kapi-
talbasen enligt 5 kap. 1 § första stycket 3 ellagen (1997:857).

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Bestämmelserna i 17�26 §§ tillämpas för första gången för en tillsyns-

period som börjar löpa den 1 januari 2020 eller senare.

3. Genom förordningen upphävs förordningen (2014:1064) om intäkts-

ram för elnätsföretag.

4. För en intäktsram som fastställts före ikraftträdandet tillämpas dock

10�12 §§ i den upphävda förordningen i stället för 13 och 14 §§.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Susanne Classon
(Miljö- och energidepartementet)

background image

6

SFS

2018:1520

Bilaga 1

Tillgångar i en nätverksamhet som bedrivs
med stöd av nätkoncession för område

Ekonomisk

livslängd

Maximal

livslängd

Luftledning

40 år

50 år

Annan ledning

50 år

62 år

Markarbeten och byggnader

50 år

62 år

Tillgångar i en nätverksamhet som bedrivs
med stöd av nätkoncession för linje

Ekonomisk

livslängd

Maximal

livslängd

Luftledning med en spänning om 220 kilo-
volt eller mer

60 år

75 år

Annan luftledning

50 år

62 år

Ledning med en spänning om 220 kilovolt
eller mer, med undantag för luftledning

40 år

50 år

Annan ledning

50 år

62 år

Shuntreaktor

40 år

50 år

Markarbeten och byggnader med anknytning
till ett ledningsnät med en spänning om
220 kilovolt eller mer

40 år

50 år

Andra markarbeten och byggnader

50 år

62 år

Andra tillgångar oavsett koncessionsform

Ekonomisk

livslängd

Maximal

livslängd

Transformator

50 år

62 år

Ställverk utan sekundärapparater

40 år

50 år

Nätstation

40 år

50 år

Kabelskåp

30 år

37 år

Styr- och kontrollutrustning

15 år

18 år

Mätare

10 år

12 år

It-system

10 år

12 år

background image

7

SFS

2018:1520

Bilaga 2

Kalkylräntan, W

�` =

(

1 + (

((�&𝐷 � (1 �� �!)) � � ) + (�&𝐸 � (1 �� � ))

1 �� �!

)

1 + 𝐼

)

�� 1

�&𝐷 = �&𝐹 + 𝐶�&

�&𝐸 = �&𝐹 + (�:�𝐸 � ���&��)

�:�𝐸 = �:�𝐴 � 𝐿

𝐿 = 1 + (1 �� �!) � (

�

(1 �� � )

)

� =

𝐷

(𝐷 + 𝐸)

där
RD = kostnad för lånat kapital före skatt
RF = riskfri ränta
CR = kreditriskpremie
T

= statlig inkomstskatt

S

= nettoskuldsättningsgrad

D

= nettoskuldsättning

E

= eget kapital

RE = kostnad för eget kapital
I

= inflation

βE

= aktiebeta

βA

= tillgångsbeta

MRP = aktiemarknadsriskpremie