SFS 2018:1521 Förordning om ändring i förordningen (2006:1203) om redovisning av fjärrvärmeverksamhet

SFS2018-1521.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:1203) om redovisning av

fjärrvärmeverksamhet

Utfärdad den 16 augusti 2018

Regeringen föreskriver att 2, 4, 6, 11 och 12 §§ förordningen (2006:1203)
om redovisning av fjärrvärmeverksamhet ska ha följande lydelse.

2 § Om annat inte följer av denna förordning ska årsrapporten upprättas i
enlighet med god redovisningssed som den tillämpas vid upprättande av
årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554). Detta gäller även
om den som bedriver fjärrvärmeverksamheten inte upprättar någon årsredo-
visning.

Om fjärrvärmeverksamheten bedrivs av en kommun ska årsrapporten i

stället upprättas i enlighet med god redovisningssed som den tillämpas vid
upprättande av årsredovisning enligt lagen (2018:597) om kommunal bok-
föring och redovisning.

4 § �&rsrapporten ska bestå av

1. en balansräkning för räkenskapsåret och för det föregående räken-

skapsåret,

2. en kostnadsslagsindelad resultaträkning för räkenskapsåret och för det

föregående räkenskapsåret,

3. noter,
4. en förvaltningsberättelse,
5. en kassaflödesanalys upprättad enligt en indirekt metod, om den som

bedriver fjärrvärmeverksamheten är skyldig att upprätta en kassaflödes-
analys enligt årsredovisningslagen (1995:1554) eller lagen (2018:597) om
kommunal bokföring och redovisning, och

6. en kopia av årsredovisningen eller årsbokslutet för räkenskapsåret som

upprättats enligt årsredovisningslagen, lagen om kommunal bokföring och
redovisning eller bokföringslagen (1999:1078).

6 § �&rsrapporten ska skrivas under av dem som undertecknar den års-
redovisning som upprättas enligt årsredovisningslagen (1995:1554).

Om fjärrvärmeverksamheten bedrivs av en kommun ska årsrapporten i

stället beslutas av kommunfullmäktige eller av den som fullmäktige utsett.

Om någon årsredovisning enligt årsredovisningslagen eller lagen

(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning inte upprättas, ska
årsrapporten undertecknas av den som bedriver verksamheten eller av
behöriga ställföreträdare för den som bedriver verksamheten.

�&rsrapporten ska innehålla uppgift om den dag då den undertecknades.

SFS

2018:1521

Publicerad
den

24 augusti 2018

background image

2

SFS

2018:1521

11 §1 I noterna ska det, utöver vad som följer av god redovisningssed,
lämnas uppgifter om

1. principerna för den fördelning som avses i 7 och 9 §§,
2. det planenliga restvärdet för varje anläggningskategori, och
3. hur stor andel av räkenskapsårets inköp och försäljningar som avser

koncernföretag, intresseföretag eller sådana gemensamt styrda företag som
företaget som bedriver fjärrvärmeverksamheten är delägare i, med angivan-
de av principerna för intern prissättning.

Om fjärrvärmeverksamheten bedrivs av en kommun ska uppgifterna

enligt första stycket 3 i stället avse andelen inköp och försäljningar som
avser den egna kommunen eller sådana juridiska personer som ingår i kom-
munens sammanställda räkenskaper enligt lagen (2018:597) om kommunal
bokföring och redovisning.

Uttrycken koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag

har samma betydelse som i årsredovisningslagen (1995:1554).

12 §2 Den som bedriver fjärrvärmeverksamhet ska senast fem månader
efter räkenskapsårets utgång lämna årsrapporten till en godkänd revisor för
granskning enligt 42 § fjärrvärmelagen (2008:263).

Om den årsredovisning eller det årsbokslut som upprättas enligt årsredo-

visningslagen (1995:1554) eller bokföringslagen (1999:1078) enligt lag
eller annan förordning ska granskas av minst en auktoriserad revisor, ska
årsrapporten i stället granskas av en auktoriserad revisor.

Om fjärrvärmeverksamheten bedrivs av en kommun ska årsrapporten i

stället granskas av de revisorer som granskar den årsredovisning som kom-
munen upprättar enligt lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redo-
visning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Susanne Classon
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:832.

2 Senaste lydelse 2013:228.