SFS 2018:1523 Förordning om ändring i förordningen (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

SFS2018-1523.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1233) med instruktion

för Statens beredning för medicinsk och social

utvärdering

Utfärdad den 23 augusti 2018

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:1233) med instruktion för
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering ska ha följande
lydelse.

1 §1 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering har till uppgift
att utvärdera det vetenskapliga stödet för tillämpade och nya metoder i
hälso- och sjukvården och i den verksamhet som bedrivs med stöd av
socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade ur ett medicinskt perspektiv där så är tillämpligt,
samt ur ett ekonomiskt, samhälleligt och etiskt perspektiv. Myndigheten ska
i sin utvärdering inkludera ett jämställdhetsperspektiv där det är möjligt.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:285.

SFS

2018:1523

Publicerad
den

28 augusti 2018