SFS 2018:1524 Förordning om ändring i förordningen (2010:1385) med instruktion för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

SFS2018-1524.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:1385) med instruktion

för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Utfärdad den 23 augusti 2018

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2010:1385) med instruktion
för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska införas en ny paragraf,
3 a §, av följande lydelse.

3 a § Myndigheten ska i sitt arbete enligt 1�3 §§ inkludera ett jämställd-
hetsperspektiv där det är möjligt.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2018:1524

Publicerad
den

28 augusti 2018