SFS 2018:1525 Förordning om ändring i förordningen (2009:1395) med instruktion för Sametinget

SFS2018-1525.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:1395) med instruktion

för Sametinget

Utfärdad den 16 augusti 2018

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2009:1395) med instruktion för
Sametinget ska ha följande lydelse.

2 § Sametinget har de uppgifter som framgår av 2 kap. 1, 1 a och 5 §§
sametingslagen (1992:1433). Sametinget ska även

1. följa, utvärdera och hålla regeringen informerad om utvecklingen inom

rennäringen, övrigt samiskt näringsliv och samisk kultur,

2. följa, utvärdera och hålla regeringen informerad om utvecklingen inom

minoritetspolitiken och tillämpningen av lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk när det gäller samer och samiska,

3. yttra sig i ärenden om fastställande av samiska ortnamn och granska

förslag till samiska namn på allmänna kartor, och

4. yttra sig i frågor om personnamn med samisk anknytning.
Sametinget får meddela föreskrifter om omfattningen av partistöd och

formerna för stödet.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

SFS

2018:1525

Publicerad
den

28 augusti 2018