SFS 2018:1526 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

SFS2018-1526.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641)

Utfärdad den 23 augusti 2018

Regeringen föreskriver att 7 och 10 §§ och bilagan till offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

7 §1 Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de under-
sökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga
eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde.
Föreskrifterna i 24 kap. 8 § tredje stycket första meningen och fjärde stycket
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre
gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

Myndighet

Undersökning

Särskilda
begränsningar i
sekretessen

Skatteverket

undersökningar

om

effekter av förändringar
inom skatte- och social-
avgiftsområdet samt om
inkomst- och förmögen-
hetsfördelning

Socialstyrelsen

undersökningar

om

hälso- och sjukvårdens
behov av läkare, sjuk-
sköterskor, barnmorskor
och röntgensjuksköter-
skor samt tandvårdens
behov av tandläkare och
tandhygienister på kort
och lång sikt

undersökning om till-
lämpningen av bestäm-
melserna om genetisk
information i försäkrings-
sammanhang i lagen
(2006:351) om genetisk
integritet m.m.

1 Senaste lydelse 2018:541.

SFS

2018:1526

Publicerad
den

28 augusti 2018

background image

2

SFS

2018:1526

undersökningar

som

avser kartläggning, upp-
följning, analys eller
utvärdering av verksam-
het inom hälso- och
sjukvården, tandvården
och socialtjänsten eller
av verksamhet som rör
stöd och service till
vissa personer med
funktionsnedsättning

sekretessen

gäller

endast uppgifter om
enskildas personliga
förhållanden

Statens
institutionsstyrelse

undersökningar

inom

missbruks- och ung-
domsvården under upp-
följning efter avslutad
vård

sekretessen

gäller

endast uppgifter om
enskildas personliga
förhållanden

10 §2 Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande
myndigheter, för uppgift om personnummer och födelsedatum, om det inte
står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående
lider men:

� allmänna domstolar,
� allmänna förvaltningsdomstolar,
� Arbetsförmedlingen,
� Arbetsmiljöverket, i verksamhet som avser tillsyn över att arbetsmiljö-

och arbetstidslagstiftningen följs,

� Centrala studiestödsnämnden,
� Domstolsverket, när det gäller uppgifter om personal vid domstolar och

hyres- och arrendenämnder,

� Folkhälsomyndigheten, när det gäller personal i verksamhet som rör

förvaring och användning av försöksdjur,

� Försäkringskassan,
� hyres- och arrendenämnder,
� Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,
� Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,
� Inspektionen för vård och omsorg,
� Justitiekanslern,
� Kammarkollegiet, när det gäller personal i verksamhet som rör

personskadereglering,

� Kriminalvården,
� Kronofogdemyndigheten,
� Kustbevakningen,
� Livsmedelsverket, när det gäller veterinärer, övrig personal i verksam-

het som rör köttkontroll och personal i annan inspektionsverksamhet och i
verksamhet som rör kosttillskott och tillståndsgivning eller godkännanden
avseende ekologiskt producerade livsmedel och nya livsmedel,

� länsstyrelserna, när det gäller personal i verksamhet som rör handlägg-

ning av djurskydds- och rovdjursfrågor samt i verksamhet som rör offentlig
kontroll av djurskyddsfrågor och frågor om gränsöverskridande avfallstrans-
porter,

2 Senaste lydelse 2017:1078.

background image

3

SFS

2018:1526

� Migrationsverket,
� myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende

parkeringsvakter som förordnats enligt lagen (1987:24) om kommunal
parkeringsövervakning m.m.,

� nämnder som utövar ledning av hälso- och sjukvårdsverksamhet enligt

hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller de andra myndigheter som svarar
för personaladministrativ verksamhet avseende hälso- och sjukvårds-
personal,

� patientnämnder,
� Polismyndigheten,
� Regeringskansliet, när det gäller personal i verksamhet som rör hand-

läggning av ärenden om nåd i brottmål, abolition och särskild utlännings-
kontroll,

� Rättsmedicinalverket, när det gäller personal inom rättsmedicinsk och

rättspsykiatrisk verksamhet,

� Skatteverket,
� socialnämnder eller andra nämnder som svarar för personaladministra-

tiv verksamhet avseende personal som verkar inom socialtjänsten,

� Socialstyrelsen,
� Statens institutionsstyrelse,
� Statens jordbruksverk, när det gäller personal i verksamhet som rör

uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur,

� Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,
� Säkerhetspolisen,
� Trafikverket, när det gäller personal i verksamhet som avser ianspråk-

tagande av mark för väg, ersättning för vägrätt och förarprov för körkort,

� Tullverket, och
� åklagarmyndigheter.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)

background image

4

SFS

2018:1526

Bilaga3

Verksamheten består i

Särskilda

begränsningar

i

sekretessen

155. utredning och tillståndsgivning
enligt förordningen (2014:1073) om
producentansvar för förpackningar
eller förordningen (2014:1074) om
producentansvar för returpapper
samt tillsyn enligt miljötillsyns-
förordningen (2011:13) i fråga om
förpackningar och returpapper

sekretessen enligt 9 § första
stycket 1 gäller inte om intresset av
allmän kännedom om något för-
hållande som rör människors hälsa,
miljön, redligheten i handeln eller
ett liknande allmänintresse har
sådan vikt att uppgiften bör lämnas
ut

156. utredning enligt förordningen
(2016:1041) om plastbärkassar och
tillsyn enligt miljötillsynsförord-
ningen (2011:13) i fråga om plast-
bärkassar

sekretessen enligt 9 § första
stycket 1 gäller inte om intresset av
allmän kännedom om något för-
hållande som rör människors hälsa,
miljön, redligheten i handeln eller
ett liknande allmänintresse har
sådan vikt att uppgiften bör lämnas
ut

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

Förorening
Förpackningar
Förrättningsavgift

84
155
48

Miljön
Miljötillsynsförordningen
Minerallagen

23

29, 40, 57, 82, 92, 110, 124, 155, 156

52

Patientsäkerhet
Plastbärkassar
Platina

58
156
51

Prisreglering, på jordbrukets och
fiskets område
Producentansvar
Produkter med dubbla användnings-
områden

5

124, 155
19

3 Senaste lydelse 2018:1301.

background image

5

SFS

2018:1526

Rennäringen
Returpapper
Revisorsinspektionen

24
155
103