SFS 2018:1527 Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

SFS2018-1527.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella

statistiken

Utfärdad den 23 augusti 2018

Regeringen föreskriver att 5 c § förordningen (2001:100) om den officiella
statistiken ska ha följande lydelse.

5 c §1 Kommuner och landsting ska för den officiella statistiken lämna de
uppgifter som avses i 5 § 1�7, samt uppgifter om

1. preliminära och definitiva årliga bokslut,
2. budget och plan för resultat- och balansräkning enligt 5 kap. 2 § och
6 kap. 2 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning,
3. utfall av kommunernas och landstingens resultaträkning för räken-
skapsårets första tertial samt årsprognoser för innevarande år vid ut-
gången av samma tertial,
4. kommun- och landstingsägda företag, och
5. alternativa utförare av kommun- och landstingsfinansierad verksamhet.
Kommuner och landsting ska för den officiella statistiken dessutom lämna

kvartalsvisa uppgifter om intäkter och kostnader, finansiella tillgångar och
skulder, balansräkningsposter, investeringsutgifter samt kvartalsvisa års-
prognoser för dessa.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:946.

SFS

2018:1527

Publicerad
den

28 augusti 2018