SFS 2018:1528 Förordning om statlig ersättning till Samhall Aktiebolag för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse

SFS2018-1528.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om statlig ersättning till Samhall Aktiebolag för en tjänst

av allmänt ekonomiskt intresse

Utfärdad den 23 augusti 2018

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen
och innehåller bestämmelser om statlig ersättning till Samhall Aktiebolag
(Samhall) för uppdraget att tillhandahålla en tjänst av allmänt ekonomiskt
intresse.

Ersättning enligt denna förordning betalas i enlighet med kommissionens

beslut 2012/21/EU av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel
106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i
form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som
fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

2 § I förordningen används följande beteckningar med nedan angiven
betydelse.

1. SCB: Statistiska centralbyrån.
2. SNI: Standard för svensk näringsgrensindelning, fastställd av SCB.
3. SCB-kvot: Posten personalkostnad dividerad med posten netto-

omsättning exklusive punktskatter för relevant SNI-kod hämtade från de
senaste uppdaterade uppgifterna i SCB:s statistik över företagens ekonomi.

4. Lönetimmar: De timmar som Samhall betalar lön för till personer som

anställts i enlighet med 25�27 och 37�39 §§ förordningen (2017:462) om
särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga.

5. Personalrelaterade kostnader: Kostnader som utan att vara personal-

kostnader är direkt relaterade till antalet anställda.

Uppdraget att tillhandahålla tjänsten av allmänt ekonomiskt

intresse
3 §
Samhall är ett av staten helägt bolag som har till uppgift att skapa
meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer som Arbetsförmedlingen
anvisar i enlighet med förordningen (2017:462) om särskilda insatser för
personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

I uppgiften ingår att erbjuda arbeten på de platser i landet där behoven

finns och att anpassa verksamheten till de förutsättningar personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har.

SFS

2018:1528

Publicerad
den

31augusti 2018

background image

2

SFS

2018:1528

4 § Uppdraget till Samhall att tillhandahålla tjänsten av allmänt
ekonomiskt intresse ges i bolagets ägaranvisning, där även det närmare
innehållet i tjänsten regleras.

Uppdraget ska utvärderas minst var tionde år. Vid utvärderingen ska

behovet av fortsatt uppdrag till Samhall bedömas.

Uppdraget till Samhall får inte avse en tidsperiod som sträcker sig längre

än till den tidpunkt när nästa utvärdering senast ska göras.

5 § I ägaranvisningen ska det anges hur många lönetimmar Samhall ska
nå per kalenderår för personer som har anställts i enlighet med

1. 25�27 §§ förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer

med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, och

2. 37�39 §§ samma förordning.

Ersättningen för uppdraget
6 §
Den ersättning som ska betalas till Samhall för uppdraget bestäms
inför varje kalenderår.

Kammarkollegiet ska betala ut ersättningen månadsvis med en tolftedel.

7 § Ersättningen får inte överstiga de merkostnader Samhall har jämfört
med om verksamheten skulle ha bedrivits utan krav på att anställa personal
med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Bolagets merkostnader utgörs av summan av bolagets totala personal-

merkostnader enligt 8 §, totala personalrelaterade merkostnader enligt 9 §
och kostnader för teknisk anpassning enligt 10 §.

Personalmerkostnader
8 § Samhalls personalmerkostnader beräknas enligt följande.

1. Samhalls omsättning inom en viss näringsgren enligt SNI på tvåsiffer-

nivå multipliceras med SCB-kvoten för samma näringsgren. Resultatet utgör
Samhalls beräknade personalkostnader inom den aktuella näringsgrenen.

2. Samhalls beräknade personalkostnader inom en viss näringsgren

subtraheras därefter från bolagets redovisade personalkostnader inom den
näringsgrenen. Resultatet utgör Samhalls personalmerkostnader inom den
aktuella näringsgrenen.

3. Samhalls totala personalmerkostnader utgörs av summan av personal-

merkostnaderna inom de olika näringsgrenar där Samhall redovisar verk-
samhet.

Personalrelaterade merkostnader
9 § Samhalls personalrelaterade merkostnader beräknas enligt följande.

1. Samhalls beräknade personalkostnader inom en viss näringsgren

multipliceras med bolagets redovisade personalrelaterade kostnader inom
samma näringsgren och divideras därefter med bolagets redovisade personal-
kostnader inom näringsgrenen. Resultatet utgör Samhalls beräknade
personalrelaterade kostnader inom den aktuella näringsgrenen.

2. Samhalls beräknade personalrelaterade kostnader inom näringsgrenen

subtraheras därefter från bolagets redovisade personalrelaterade kostnader
inom samma näringsgren. Resultatet utgör Samhalls personalrelaterade
merkostnader inom den aktuella näringsgrenen.

3. Samhalls totala personalrelaterade merkostnader utgörs av summan av

de personalrelaterade merkostnaderna inom de olika näringsgrenar där
Samhall redovisar verksamhet.

background image

3

SFS

2018:1528

Kostnader för teknisk anpassning
10 § Samhalls kostnader för teknisk anpassning utgörs av de kostnader för
särskilda hjälpmedel och anpassning av verktyg, maskiner, fordon, lokaler
och dylikt som krävs för att verksamheten ska kunna bedrivas med personal
med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Redovisning
11 §
Samhall ska i den ekonomiska rapporteringen i årsredovisningen
redovisa antalet lönetimmar under det år redovisningen avser för personer
som har anställts i enlighet med

1. 25�27 §§ förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer

med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, och

2. 37�39 §§ samma förordning.

12 § Samhall ska i den ekonomiska rapporteringen i årsredovisningen
även redovisa följande:

1. nettoomsättning exklusive punktskatter,
2. personalkostnader,
3. personalrelaterade kostnader, och
4. kostnader för teknisk anpassning.
Redovisningen enligt första stycket 1�3 ska delas upp på näringsgren på

tvåsiffernivå utifrån den SNI som gäller vid redovisningstillfället. Närings-
grenar där omsättningen understiger 10 miljoner kronor får redovisas inom
lämplig uppsamlingskod enligt SNI på tvåsiffernivå.

Kontroll och återkrav
13 §
Kammarkollegiet ska årligen kontrollera att de antal lönetimmar som
ska redovisas enligt 11 § 1 och 2 inte understiger vad som angetts i ägar-
anvisningen för det år årsredovisningen avser.

Om något av antalen redovisade lönetimmar understiger vad som anges i

ägaranvisningen ska Kammarkollegiet återkräva ersättning. �&terkravet ska
motsvara en lika stor andel av den totala ersättningen till Samhall som det
understigande antalet lönetimmars andel av det totala antal lönetimmar
Samhall skulle ha nått enligt ägaranvisningen.

Beslut om återkrav ska fattas senast den 1 juli året efter det år årsredovis-

ningen avser.

14 § Kammarkollegiet ska årligen, i samband med att SCB publicerar
nödvändig statistik om företagens ekonomi, kontrollera att den ersättning
Samhall fick för det år statistiken avser inte överstiger Samhalls mer-
kostnader för det året. Vid kontrollen ska Kammarkollegiet ta hänsyn till om
någon ersättning har återkrävts för det år statistiken avser.

Om det vid kontrollen framkommer att Samhall har fått för hög ersättning

ska Kammarkollegiet senast den 1 juli fatta beslut om återkrav av den
överskjutande delen. Om den överskjutande delen understiger 10 procent av
den högsta ersättning som får lämnas enligt 7 § ska Kammarkollegiet i stället
dra av det överskjutande beloppet från nästkommande års ersättning.

Rapportering
15 §
Om Kammarkollegiet fattar beslut om återkrav ska en kopia av
beslutet skickas till regeringen.

background image

4

SFS

2018:1528

16 § Kammarkollegiet ska senast den 1 mars varje år lämna uppgift till
regeringen om det belopp som har betalats ut till Samhall under föregående
år.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Bestämmelserna i 13 och 14 §§ tillämpas första gången för Samhalls

årsredovisning för 2019.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)