SFS 2018:1529 Förordning om ändring i förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

SFS2018-1529.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:462) om särskilda

insatser för personer med funktionsnedsättning som

medför nedsatt arbetsförmåga

Utfärdad den 23 augusti 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2017:462) om särskilda
insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbets-
förmåga,

dels att 15 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 49 a §, av följande lydelse.

15 § Arbetsförmedlingen får lämna ekonomiskt bidrag till en arbetsgivare
för lönekostnader vid insatsen lönebidrag, om den ges hos en annan arbets-
givare än Samhall Aktiebolag, och vid insatsen skyddat arbete hos offentlig
arbetsgivare.

I förordningen (2018:1528) om statlig ersättning till Samhall Aktiebolag för

en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse finns bestämmelser om ekonomiskt
stöd för insatserna lönebidrag och skyddat arbete när de ges hos Samhall
Aktiebolag.

49 a § När insatsen lönebidrag ges hos Samhall Aktiebolag ska Samhall
Aktiebolag till Arbetsförmedlingen omgående anmäla förändringar som kan
påverka insatsens omfattning eller längd.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Beslut om insatsen lönebidrag hos Samhall Aktiebolag som har fattats

före ikraftträdandet gäller fortfarande trots att det ekonomiska stödet till
Samhall Aktiebolag inte längre betalas ut med stöd av 15 § första stycket
denna förordning.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS

2018:1529

Publicerad
den

31 augusti 2018