SFS 2018:1531 Förordning om ändring i förordningen (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

SFS2018-1531.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1233) med instruktion

för Statens beredning för medicinsk och social

utvärdering

Utfärdad den 30 augusti 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1233) med instruk-
tion för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering1

dels att nuvarande 1 a § ska betecknas 1 b §,
dels att det ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.

1 a § Myndigheten ska systematiskt sammanställa kunskap om arbets-
miljöns betydelse för uppkomst av sjukdom. Sammanställningarna ska an-
vändas vid bedömning av arbetsskador enligt socialförsäkringsbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av 1 a § 2015:285.

SFS

2018:1531

Publicerad
den

4 september 2018