SFS 2018:1533 Förordning om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället

SFS2018-1533.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder till

organisationer inom det civila samhället

Utfärdad den 30 augusti 2018

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för säker-
hetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället.

Statsbidrag enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång på medel.
Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 § Kammarkollegiet prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.

�ndamål med statsbidraget
3 §
Statsbidraget ska bidra till att tillgodose behov av säkerhetshöjande
åtgärder hos organisationer inom det civila samhället vars verksamhet
påverkas av rädsla för hot, våld och trakasserier.

Vad statsbidrag får lämnas för
4 §
Statsbidrag får lämnas för säkerhetshöjande åtgärder i form av

1. skydd av byggnader, lokaler eller andra anläggningar där organisationen

bedriver verksamhet, och

2. personella resurser eller tekniska lösningar för bevakning av sådana

byggnader, lokaler och andra anläggningar som avses i 1.

Förutsättningar för statsbidrag
5 §
Statsbidrag får lämnas till sådana trossamfund, samverkansorgan och
församlingar som framgår av 3 § förordningen (1999:974) om statsbidrag
till trossamfund.

6 § Statsbidrag får också lämnas till organisationer som i sin verksamhet
bidrar till att främja mänskliga rättigheter och värna demokratin och som

1. är självständiga,
2. saknar vinstsyfte,
3. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet

och förbud mot diskriminering,

4. är demokratiskt uppbyggda, och
5. bedriver verksamhet i Sverige.

SFS

2018:1533

Publicerad
den

4 september 2018

background image

2

SFS

2018:1533

En förutsättning för statsbidrag enligt första stycket är att organisationens

verksamhet påverkas av rädsla för hot, våld eller trakasserier som har
samband med

1. hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell

läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller annan liknande
omständighet, eller

2. organisationens arbete mot rasism eller liknande former av fientlighet.

7 § Kravet i 6 § första stycket 4 på demokratisk uppbyggnad gäller inte för
registrerade trossamfund enligt lagen (1998:1593) om trossamfund eller för
stiftelser.

8 § Statsbidrag enligt 6 § får inte lämnas till stiftelser som är statliga eller
kommunala, eller som kontrolleras av ett företag eller har som ändamål att
främja en enskild familj eller släkt.

9 § Statsbidrag får inte betalas ut till en sökande som har skulder för
svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller är under
rekonstruktion, i likvidation eller försatt i konkurs.

10 § Statsbidrag får lämnas endast om den sökande förbinder sig att

1. under minst fyra år från det att bidraget betalats ut slutligt använda de

byggnader, lokaler eller anläggningar som bidraget avser för de ändamål och
i enlighet med de villkor som beslutades när bidraget beviljades, och

2. under åtgärdernas ekonomiska livslängd inte överlåta den eller de

byggnader, lokaler eller anläggningar som bidraget avser till någon som
avser att använda dem för annat ändamål eller med andra villkor än de
villkor som beslutades när bidraget beviljades eller, om sådan överlåtelse
görs, återbetala bidraget proportionellt i förhållande till åtgärdernas åter-
stående livslängd.

11 § Om en ansökan avser åtgärder i byggnader, lokaler eller andra
anläggningar som ägs av någon annan än den sökande, får bidrag lämnas
endast om ägaren förbinder sig att under åtgärdernas ekonomiska livslängd
inte ta ut högre ersättning för nyttjandet av byggnaderna, lokalerna eller
anläggningarna på grund av den standardförbättring som åtgärderna medfört
till den del de finansierats med bidrag.

Ansökan
12 §
En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in till
Kammarkollegiet. Den sökande ska lämna de handlingar och uppgifter som
myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan.

Yttrande av Polismyndigheten
13 §
Innan ett beslut om statsbidrag fattas ska Kammarkollegiet inhämta
yttrande över ansökan från Polismyndigheten. Polismyndigheten ska i sitt
yttrande redovisa

1. sin bedömning av behovet av de åtgärder som ansökan avser,
2. sin bedömning av om åtgärderna framstår som lämpliga, och
3. de upplysningar i övrigt som myndigheten bedömer kan ha betydelse

vid prövningen av ansökan.

background image

3

SFS

2018:1533

Beslut och utbetalning
14 §
I ett beslut om statsbidrag ska det anges för vilka åtgärder bidraget
beviljas. Beslutet om bidrag får förenas med villkor som ska framgå av
beslutet. I beslutet ska även sista dag anges för redovisning enligt 16 §.

15 § Statsbidraget betalas ut vid ett tillfälle för varje ansökan. Om bidraget
överstiger fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkrings-
balken, får det dock betalas ut vid två tillfällen.

Redovisning
16 §
Den som har beviljats statsbidrag enligt denna förordning ska senast
vid den tidpunkt som angetts i beslutet till Kammarkollegiet lämna en
ekonomisk redovisning av de mottagna medlen och vad de har använts till.
Bidragsmottagaren ska också, om möjligt, redovisa vilka resultat som har
uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har
beviljats för.

En revisor ska granska om den ekonomiska redovisningen är tillförlitlig

och om räkenskaperna är rättvisande. Revisorns yttrande över granskningen
ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som har tagits emot uppgår till
minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken,
ska revisorn vara auktoriserad eller godkänd.

Den som har beviljats bidrag ska på begäran av Kammarkollegiet lämna

det underlag som myndigheten behöver för att granska redovisningen.

17 § Kammarkollegiet ska senast den 1 april varje år lämna en samman-
fattande redogörelse till regeringen för vad statsbidragen har använts till och,
om möjligt, ge en samlad bedömning av bidragets resultat i förhållande till
dess syfte.

�&terbetalning och återkrav
18 §
Den som beviljats statsbidrag enligt denna förordning är återbetal-
ningsskyldig, om

1. bidraget har lämnats på felaktiga grunder eller med för högt belopp,
2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

ändamål som det har beviljats för,

3. mottagaren inte har lämnat en redovisning som avses i 16 §, eller
4. ett åtagande enligt 10 eller 11 § eller andra villkor i beslutet om stöd

inte har följts.

19 § Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 18 §, ska
Kammarkollegiet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget.

20 § Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 19 § inte betalats i rätt
tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.

21 § Om det finns särskilda skäl, får Kammarkollegiet helt eller delvis
avstå från ett krav på återbetalning enligt 19 § eller ett krav på ränta enligt
20 §.

Bemyndigande
22 §
Kammarkollegiet får meddela ytterligare föreskrifter om statsbidrag
för säkerhetshöjande åtgärder som avses i 4 §.

background image

4

SFS

2018:1533

Kammarkollegiet får också meddela föreskrifter om verkställigheten av

denna förordning.

�verklagande
23 §
Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)