SFS 2018:1536 Förordning om ändring i förordningen (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

SFS2018-1536.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:709) om statsbidrag för

fortbildning av lärare när det gäller svenska som

andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för

invandrare

Utfärdad den 30 augusti 2018

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2016:709) om statsbidrag för
fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal
vuxenutbildning i svenska för invandrare ska ha följande lydelse.

4 § Statsbidrag lämnas för ersättning för lön till lärare inom sådan utbild-
ning som avses i 3 § som

1. är anställda hos någon som avses i 3 §,
2. deltar i
a) uppdragsutbildning enligt förordningen (2007:223) om uppdragsut-

bildning för fortbildning av lärare och viss annan personal eller motsvarande
utbildning som anordnas av en enskild utbildningsanordnare som har fått
tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda
vissa examina, eller

b) högskoleutbildning i ämnet svenska som andraspråk på grundnivå eller

avancerad nivå som anordnas av ett universitet eller en högskola med statlig
huvudman eller av en enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att ut-
färda examina enligt lagen om tillstånd att utfärda vissa examina, och

3. undervisar i ämnet svenska som andraspråk eller kommunal vuxenut-

bildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning eller deltar i
sådan utbildning som avses i 2 med avsikt att undervisa i ämnet eller utbild-
ningen.

Den utbildning som avses i första stycket 2 ska syfta till att
1. ge lärarna behörighet att undervisa i ämnet svenska som andraspråk

eller kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande
utbildning, eller

2. ge läraren kunskaper inom ämnet svenska som andraspråk.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2018.
2. Förordningen tillämpas på fortbildning som har påbörjats efter den

30 juni 2018.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2018:1536

Publicerad
den

4 september 2018