SFS 2018:1537 Förordning om ändring i förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet

SFS2018-1537.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:160) om statsbidrag till

kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och

fritidshemmet

Utfärdad den 30 augusti 2018

Regeringen föreskriver att 5 a § förordningen (2001:160) om statsbidrag till
kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet1 ska
ha följande lydelse.

5 a §2 Statens skolverk ska senast den 1 december året före bidragsåret
lämna uppgift till varje kommun om högsta avgiftsgrundande inkomst per
månad enligt 5 § och det högsta avgiftsbeloppet per månad för det första,
andra respektive tredje barnet i förskolan respektive fritidshemmet enligt
3 och 5 §§.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2018.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2011:678.

2 Senaste lydelse 2015:153.

SFS

2018:1537

Publicerad
den

4 september 2018