SFS 2018:1538 Förordning om ändring i förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa

SFS2018-1538.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:161) om statsbidrag för

kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet

och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som

tillämpar maxtaxa

Utfärdad den 30 augusti 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:161) om statsbidrag
för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan
pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa1

dels att 10 § och rubriken närmast före 10 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 10 a och 10 b §§, av följande

lydelse.

�&terbetalning och återkrav
10 §
Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är åter-
betalningsskyldig, om

1. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

ändamål det har lämnats för,

3. mottagaren inte har lämnat sådan redovisning som avses i 9 §, eller
4. mottagaren inte har följt villkor som framgår av beslutet om bidrag.

10 a § Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett
statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 10 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket efterge ett återkrav helt

eller delvis.

10 b § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den
dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och
efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta
med två procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk efterge ett krav

på ränta helt eller delvis.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för

bidragsåret 2019.

3. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före

ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2011:679.

SFS

2018:1538

Publicerad
den

4 september 2018

background image

SFS

2018:1538

2

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)