SFS 2018:1539 Förordning om ändring i mönstringsförordningen (1984:831)

SFS2018-1539.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i mönstringsförordningen (1984:831)

Utfärdad den 23 augusti 2018

Regeringen föreskriver att det i mönstringsförordningen (1984:831)1 ska
införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.

1 a § 22 och 23 §§ mönstringslagen (1983:929) ska tillämpas även på
sjömän som har ett svenskt person- eller samordningsnummer och som
tjänstgör på utländska handelsfartyg som har en bruttodräktighet om 20 eller
mer.

Denna förordning träder i kraft den 17 september 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2007:119.

SFS

2018:1539

Publicerad
den

4 september 2018