SFS 2018:1541 Förordning om ändring i förordningen (1981:967) om skyldighet för domstol och Kronofogdemyndigheten att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse

SFS2018-1541.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1981:967) om skyldighet för

domstol och Kronofogdemyndigheten att lämna

underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse

Utfärdad den 30 augusti 2018

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1981:967) om skyldighet för
domstol och Kronofogdemyndigheten att lämna underrättelser om vissa
beslut av exekutiv betydelse1 ska införas en ny paragraf, 7 a §, av följande
lydelse.

7 a § Om en domstol helt eller delvis upphäver ett förordnande om
kvarstad, ska domstolen samma dag sända en kopia av beslutet till
Kronofogdemyndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2006:878.

SFS

2018:1541

Publicerad
den

4 september 2018