SFS 2018:1543 Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

SFS2018-1543.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

Utfärdad den 30 augusti 2018

Regeringen föreskriver i fråga om plan- och byggförordningen (2011:338)1

dels att 6 kap. 7 och 10 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 10 kap. 21 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 6 kap. 8 § ska lyda ⬝Ansökans och anmälans

innehåll⬝.

10 kap.
21 §
Boverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen
av bestämmelserna om ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan i
9 kap. 21 § plan- och bygglagen (2010:900) och 6 kap. 8 och 9 §§.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse av 6 kap. 7 § 2015:837.

SFS

2018:1543

Publicerad
den

10 september 2018