SFS 2018:1544 Förordning om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

SFS2018-1544.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Utfärdad den 30 augusti 2018

Regeringen föreskriver att 7 och 15 §§ avgiftsförordningen (1992:191) ska
ha följande lydelse.

7 §1 Myndigheten ska vart tredje år samråda med Ekonomistyrningsverket
om de avgifter som myndigheten tar ut.

Samråd ska även genomföras om myndigheten avser att väsentligt för-

ändra en avgift eller ta ut en ny avgift.

Om det finns särskilda skäl får Ekonomistyrningsverket medge undantag

från samrådsskyldigheten.

15 §2 En myndighet ska ta ut en avgift enligt bestämmelserna i 16�22 §§
för att den efter särskild begäran lämnar ut

1. kopia eller avskrift av allmän handling,
2. utskrift av upptagning för automatisk databehandling,
3. kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av ljudbands-

upptagning, eller

4. sådana bevis och registerutdrag som avses i 20 §.
När en avgift tas ut ska myndigheten samtidigt ta ut ersättning för kost-

naden för att sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 1999:899.

2 Senaste lydelse 1994:356.

SFS

2018:1544

Publicerad
den

10 september 2018