SFS 2018:1545 Förordning om stöd för utveckling och användning av flytande biogas

SFS2018-1545.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om stöd för utveckling och användning av flytande biogas

Utfärdad den 30 augusti 2018

Regeringen föreskriver följande.

Syfte och tillämpningsområde
1 §
Stöd enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, lämnas
för åtgärder som syftar till att främja utveckling och användning av flytande
biogas. �&tgärderna ska vidtas inom ramen för ett innovationskluster för sådan
gas som har fått statligt stöd enligt artikel 27 i kommissionens förordning
(EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd
förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i
fördraget.

Normgivningsbemyndigande
2 §
Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ord och uttryck i förordningen
3 §
Ord och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i kom-
missionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om till-
lämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt på stöd av mindre betydelse och kommissionens förordning
(EU) nr 651/2014.

Stöd till företag
4 §
Stöd ska lämnas

1. i enlighet med de villkor och till sådana åtgärder som anges i kapitel 1

och artikel 26, 36, 41, 48, 49 eller 56 i kommissionens förordning (EU)
nr 651/2014, eller

2. i enlighet med de villkor som anges i kommissionens förordning (EU)

nr 1407/2013.

Ytterligare stöd får också lämnas enligt artikel 27 i kommissionens för-

ordning (EU) nr 651/2014 till ett sådant innovationskluster som avses i 1 §.

Stöd som avses i första stycket 2 får uppgå till högst 50 procent av den

beräknade kostnaden för åtgärden.

SFS

2018:1545

Publicerad
den

10 september 2018

background image

2

SFS

2018:1545

Stöd till andra än företag
5 §
Stöd till andra juridiska personer än företag får lämnas i den omfattning
som krävs för att en åtgärd ska kunna genomföras och ska när det gäller stöd-
berättigade kostnader och stödnivåer följa samma villkor som gäller enligt 4 §.

Stöd får inte lämnas till privatpersoner.

Förutsättningar för stöd
6 §
Stöd får lämnas för en åtgärd som innebär

1. demonstration, tillämpning eller spridning av teknik för produktion av

flytande biogas,

2. distribution av flytande biogas, eller
3. gasdrift av fordon och fartyg.
Stöd får endast lämnas till den som bedöms ha förutsättningar att kunna

genomföra åtgärden och sprida information och erfarenhet om den.

Vid prövningen enligt första och andra stycket ska särskild vikt läggas vid

var åtgärden ska vidtas och om den kan demonstreras samlat med andra åt-
gärder inom ramen för ett sådant innovationskluster som avses i 1 §.

7 § Stöd får inte lämnas för en åtgärd som stödmottagaren är skyldig att
genomföra enligt lag eller annan författning.

Stöd får inte heller lämnas till någon som har skulder för svenska skatter

eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller
försatt i konkurs.

Handläggning av stödärenden
8 §
Statens energimyndighet prövar frågor om stöd enligt denna förordning.
Innan myndigheten beslutar om stöd får den vid behov inhämta synpunkter
från Naturvårdsverket. Om en ansökan avser stöd enligt kommissionens för-
ordning (EU) nr 1407/2013, ska myndigheten lämna de upplysningar till före-
taget som framgår av artikel 6.1 i den förordningen. Myndigheten ska även
utföra den uppgift som en medlemsstat ska utföra enligt artikel 6.3 samma
förordning.

Ansökan om stöd
9 §
En ansökan om stöd ska vara skriftlig och ges in till Statens energimyn-
dighet. Ansökan ska innehålla

1. uppgifter om sökanden, åtgärdens plats och åtgärdens start- och slutdatum,
2. en beskrivning av åtgärden och dess finansiering, genomförande och tids-

plan,

3. en förteckning över kostnaderna för att genomföra åtgärden och hur stor

andel av kostnaderna som det söks stöd för,

4. en lönsamhetskalkyl,
5. en beskrivning av samverkan och synergieffekter med andra verksam-

heter eller projekt, om sådana förekommer och

6. en upplysning om huruvida sökanden har sökt eller fått något annat stat-

ligt stöd eller stöd från Europeiska unionen för samma åtgärd.

Om ansökan avser ett företag, ska den också innehålla uppgifter om före-

tagets namn, antal anställda, årsomsättning och balansomslutning.

Ansökan ska ha kommit in till myndigheten innan de åtgärder som stödet

avser har påbörjats.

background image

3

SFS

2018:1545

Beslut om stöd
10 §
Av ett beslut om stöd ska det framgå när åtgärden som stödet beviljats
för senast ska vara slutförd.

Ett beslut om stöd ska förenas med villkor om att stödmottagaren på be-

gäran av Statens energimyndighet ska lämna de uppgifter som krävs för upp-
följning och utvärdering av stödet.

Ett beslut om stöd får förenas med de övriga villkor som krävs för att syftet

med stödet ska tillgodoses.

Utbetalning av stöd
11 §
Stöd enligt denna förordning betalas ut av Statens energimyndighet.

12 § Ett beslutat stöd får betalas ut i omgångar. Dock får högst 75 procent
av beloppet betalas ut innan åtgärden har slutförts.

En begäran om utbetalning av resterande stöd ska ha kommit in till Statens

energimyndighet inom tre månader från det att åtgärden, enligt beslutet om
stöd, senast ska vara slutförd. Till begäran om utbetalning ska stödmottagaren
bifoga specificerade skriftliga underlag om kostnaderna för den stödberätti-
gande åtgärd som beslutet om stöd avser.

13 § Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är
föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen
som förklarar att ett stöd beviljat av en svensk stödgivare är olagligt och
oförenligt med den inre marknaden.

14 § Statens energimyndighet får besluta att ett stöd inte ska betalas ut om

1. sökanden genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stödet

getts felaktigt eller med för högt belopp,

2. stödet av någon annan orsak getts felaktigt eller med för högt belopp

och mottagaren skäligen borde ha insett detta,

3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för stödet och den som

ansökt om stödet borde ha insett detta,

4. stödet helt eller delvis inte har använts för det ändamål som det har

beviljats för, eller

5. villkoren för stödet inte följs.

�&terbetalning
15 §
En stödmottagare är återbetalningsskyldig om det finns grund för det
enligt 14 §.

På det belopp som stödmottagaren är återbetalningsskyldig för ska ränta

enligt räntelagen (1975:635) betalas.

16 § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 15 §, ska Statens
energimyndighet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet och sådan
ränta som ska betalas enligt 15 § andra stycket.

Om det finns särskilda skäl, får myndigheten sätta ned kravet på återbetal-

ning och ränta, helt eller delvis.

Uppföljning och utvärdering
17 §
Statens energimyndighet ansvarar för uppföljning och utvärdering av
stöd enligt denna förordning.

background image

4

SFS

2018:1545

Offentliggörande, rapportering och registerföring
18 §
Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring
finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens stats-
stödsregler och i förordningen (2015:605) om tillämpning av Europeiska un-
ionens statsstödsregler.

Bemyndiganden
19 §
Statens energimyndighet får meddela

1. ytterligare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas i ansökan om stöd

och i samband med begäran om utbetalning,

2. föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas inför uppföljning och ut-

värdering av stödet, och

3. föreskrifter om verkställighet av denna förordning i övrigt.

�verklagande
20 §
I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-
gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 13 och
14 §§ om att inte betala ut stöd får dock inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2018.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2021.
3. Den upphävda förordningen ska dock fortsätta att gälla för stöd som

har beviljats före utgången av 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)