SFS 2018:1546 Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

SFS2018-1546.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

Utfärdad den 6 september 2018

Regeringen föreskriver att det i plan- och byggförordningen (2011:338) ska
införas två nya paragrafer, 10 kap. 29 och 30 §§, och närmast före 10 kap.
29 § en ny rubrik av följande lydelse.

10 kap.
Standarder för utformning av detaljplaner och grundkartor
29 §
Boverket får, efter att ha gett Lantmäteriet tillfälle att yttra sig, meddela
föreskrifter om standarder för utformning av detaljplaner och planbeskriv-
ningar enligt 4 kap. plan- och bygglagen (2010:900).

30 § Lantmäteriet får, efter att ha gett Boverket tillfälle att yttra sig, meddela
föreskrifter om standarder för utformning av grundkartor enligt 5 kap. 8 §
plan- och bygglagen (2010:900).

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

SFS

2018:1546

Publicerad
den

12 september 2018